Mijn blog Berichten van Roger Klaassen - page 3

De Muur 63

De Muur 63

I always love the cycling magazine ‘De Muur’, but the latest number (63) with the theme of ‘cycling families’ must be one of the best issues I ever read. It all starts with the sweet cover picture of grandfather Raymond Poulidor and grandson Matthieu van der Poel. The magazine is filled with family trees and articles about brothers, uncles and cousins, fathers and sons (and sometimes mothers, daughters and sisters) on racing bikes. The issue closes with one of the best episodes of the magnificent series of interviews by Nando Boers, this time with Tom Stamsnijder. Recommended!

Ik geniet van elk nummer van het wielertijdschrift ‘De Muur’, maar het laatste nummer (63) is een van de allerbeste nummers die ik ooit heb gelezen. Het begint al meteen met een ontroerende coverfoto van opa Raymond Poulidor en kleinzoon Matthieu van der Poel. Daarna staat het blad vol met stambomen en artikelen over broers, ooms en neven, vaders en zonen (en zo nu en dan een moeder, tante, dochter en een zus) op een racefiets. De afsluiter is een van de beste afleveringen uit de serie interviews van Nando Boers, deze keer met Tom Stamsnijder. Warm aanbevolen!

1003

1003

Whenever I log in to my website to write posts or add drawings, I see the total number of blog posts. I knew I was approaching the magic number 1000, so I was thinking of a special post to celebrate my jubilee… when all of a sudden I noticed I had passed it. So this is my 1003rd post since I started my blog in november 2007. Congratulations to myself.

Elke keer dat ik inlog op mijn website om nieuwe berichten te schrijven of tekeningen toe te voegen, zie ik het totaal aantal blogberichten dat ik heb gemaakt. Zo wist ik dat ik het magische getal van 1000 berichten naderde, dus ik begon al na te denken over een bijzonder bericht om het jubileum te vieren… totdat ik ineens zag dat ik de grens van 1000 al voorbij was. Dus dit is dan mijn 1003de blogbericht sinds ik mijn blog begon in 2007. Felicitaties aan mezelf.

Prinses Maxima Centrum

Prinses Maxima Centrum

Yesterday, I made drawings for the children in the Prinses Maxima Centrum, the national center for research and treatment of children cancer. I often get questions if this volunteer work isn’t very heavy and depressing. Well: it is not. Of course, I meet very sick children, but I always do my best to make them happy – if only for a very short moment. Most of the children I meet are surprisingly fit and energetic (sometimes also for a very short moment). And I meet children with remarkable hobbies. Yesterday I met S. in the Day Treatment Department. He is a huge fan of dredger ships. He told me everything about suction hoppers, dry docks, and ship paints and he watched carefully as I drew the dredge ship ‘Deo Gloria’ after a tiny picture on his phone. After my drawing was finished, S. made a photo of it and sent it to Deo Gloria’s captain – who reacted immediately and teased S. that he didn’t recognise his ship. I like that!

Gisteren maakte ik weer tekeningen voor de kinderen in het Prinses Maxima Centrum, het Nederlandse centrum voor onderzoek en behandeling van kinderkanker. Ik krijg vaak de vraag of dit vrijwilligerswerk niet erg zwaar is. Nou: nee. Natuurlijk kom ik bij erg zieke kinderen, maar ik doe altijd mijn best om ze blij te maken – al is het maar voor een kort moment. De meeste kinderen die ik tegenkom zijn echter verrassend fit en energiek (soms ook maar voor een kort moment). En ik ontmoet kinderen met opmerkelijke hobbies. Zo kwam ik gisteren S. tegen op de Dagbehandeling. Hij is een grote fan van baggerschepen. Hij vertelde me alles over hopperzuigers, droogdokken en scheepsverven, en hij keek nauwkeurig toe terwijl ik het baggerschip ‘Deo Gloria’ natekende van een klein fotootje op zijn mobiel. Toen de tekening klaar was, maakte S. er een foto van en die stuurde hij naar de kapitein van de Deo Gloria – die meteen reageerde en S. plaagde dat hij zijn schip niet herkende. Vind ik leuk!

Investigate – Onderzoeken (3)

Investigate – Onderzoeken (3)

The third (and last) conversation plate about the theme ‘Investigate’, for the oldest children of primary schools.

De derde (en laatste) praatplaat over het thema ‘Onderzoeken’, voor de oudste kinderen van de basisschool.

Museum Volkenkunde

Museum Volkenkunde

Today I went drawing in the Museum Volkenkunde (National Museum for Ethnology) in Leiden. It is a great musuem to sketch, although it can be a bit too dark for colour sketches. Above you see an funeral statue from Congo; below you see a lama jug from the Andes. I made a lot more sketches! You can see them all here.

Vandaag tekende ik in Museum Volkenkunde in Leiden. Het is een prachtig museum, al is het hier en daar te donker om goed met kleur te kunnen werken. Boven zie je een grafbeeld uit Congo, hieronder een lamakruik uit de Andes. Maar ik maakte nog veel meer schetsen! Je kunt ze allemaal zien op deze pagina.

Winterwelvaart Groningen

Winterwelvaart Groningen

Last Saturday, I went to the Sketch Day of Urban Sketchers Netherlands and Urban Sketchers Groningen. We made sketches of the maritime event called ‘Winterwelvaart’: classic ships that could be visited in the city center of Groningen. Due to the rain, my sketches have some water damage, but notwithstanding the weather, I had a great day! Thanks to the organisation!

Afgelopen zaterdag ging ik naar de Schetsdag van Urban Sketchers Nederland en Urban Sketchers Groningen. We maakten schetsen van het maritieme evenement ‘Winterwelvaart’: klassieke schepen die je kon bezoeken in het centrum van Groningen. Vanwege de regen hebben mijn tekeningen lichte waterschade, maar ondanks het weer had ik een prachtige dag. Dank aan de organisatie!

Fijne Kerstdagen – Merry Christmas!

Fijne Kerstdagen – Merry Christmas!


Van Zanten

Van Zanten

Last Van Zanten comic of the year in the economist magazine ESB. My translation: 1) Grandson: Tens of years already, there has been a huge difference in school results of children of lower or higher educated parents 2) Grandson: Because you didn’t finish school, you have put our family at a disadvantage for generations to come , grandpa! 3) VZ: I will repair my mistakes! Everything for your future! 4) Teacher: We have a new boy in our group today. Let’s sing a song for him!

De laatste Van Zantenstrip voor het economische tijdschrift ESB voor dit jaar.

Prinses Maxima Centrum

Prinses Maxima Centrum

Yesterday was my last drawing day of this year at the Prinses Maxima Centrum, the hospital where children with cancer are treated. I started this volunteer work for the foundation ´Tekenen voor Kinderen´ in June, when the Prinses Maxima Centrum opened its doors. Some 25 artists make drawings for children in 55 hospitals in the Netherlands. The goal of the foundation is to make children forget their illness and to make them happy. The truth is, the children make me happy too. To be continued in the next year!

Gisteren was het alweer mijn laatste tekendag van dit jaar in het Prinses Maxima Centrum, het ziekenhuis waar kinderen met kanker worden behandeld. Ik begon met dit vrijwilligerswerk voor de Stichting ´Tekenen voor Kinderen´ in juni, toen het Prinses Maxima Centrum open ging. Ongeveer 25 tekenaars maken tekeningen voor kinderen in 55 ziekenhuizen in Nederland. Het doel van de stichting is om kinderen even hun ziekte te laten vergeten en ze blij te maken. De waarheid is dat de kinderen mij ook blij maken. Wordt vervolgd in 2019!

More info / Meer informatie: klik hier.

Onderzoeken – Investigate (2)

Onderzoeken – Investigate (2)

Another ‘conversation plate’ for primary school pupils (ages 6-8) about investigation. Define a problem, design tests, make a planning, measure and record results, process the data, etc.

Een andere praatplaat voor basisschoolleerlingen (6-8 jaar) over ‘Onderzoeken’. Beschrijf een probleem, bedenk experimenten, maak een planning, meet en leg meetresultaten vast, verwerk de resultaten, enzovoorts.

Prinses Maxima Centrum

Prinses Maxima Centrum

Tuesday, I went to the Prinses Maxima Centrum to make drawings for the children who are treated there for cancer. Sometimes, You meet children that don’t want a drawing, because they can draw everything themselves. Like Iris: she knew how to draw a dragonfly. I proposed a drawing battle, but she was much quicker than me: she drew this sweet little dragonfly before I could even take a pencil out of my pencil case. To give me more time to draw my dragonfly, she made another drawing: a new dragonfly, with a house with a front door, windows, blue roof tiles and a chimney. It took enough time for me to draw a dragonfly for her, and an extra drawing of a cat and a butterfly.

Afgelopen dinsdag tekende ik weer voor de kinderen in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht, die daar worden behandeld voor kanker. Soms kom je dan kinderen tegen die geen tekening willen, omdat ze zelf al alles kunnen tekenen. Zoals Iris: zij wist precies hoe ze een libelle moest tekenen. Ik stelde voor om een tekenwedstrijd te houden, maar zij was veel sneller dan ik: ze had deze schattige libelle getekend nog voordat ik een potlodd uit mijn etui had gepakt. Om me meer tijd te geven, maakte ze een nieuwe tekening: opnieuw een libelle, maar deze keer met een huis met een voordeur, ramen, blauwe dakpannen en een schoorsteen. Het gaf mij voldoende tijd om mijn libelle voor haar te tekenen, en nog een extra tekening van een poes met een vlinder.

Life drawing – Modeltekenen

Life drawing – Modeltekenen

My best result from Tuesday’s life drawing session. I started painting the shadowed areas, then adding lines with an increasingly darker paint later.

Mijn beste resultaat van een modeltekensessie afgelopen dinsdag. Ik schilderde eerst de schaduwgedeelten met een lichte verf, daarna de lijnen met steeds donkerder verf.

Onderzoeken – Investigate

Onderzoeken – Investigate

A ‘conversation plate’ for the youngest primary school pupils, about the theme ‘investigate’. The aim of the picture is to explain all kinds of investigations in playful situations: investigate how long it takes to run a lap, investigate how to get a ball out of a tree, draw a map, draw from observation, sort objects by size or colour, etc etc. It is fun to make these kind of drawings, it is like making a puzzle.

Een praatplaat voor de jongste kinderen van de basisschool, over het thema ‘Onderzoeken’. Het doel van de plaat is om allerlei soorten onderzoek te laten zien in spel/speelsituaties: hoe lang doe je over een rondje rennen, onderzoeken hoe je een bal uit de boom krijgt, teken een plattegrond, teken iets na, sorteer voorwerpen op maat en kleur, enzovoorts, enzovoorts. Het maken van dit soort platen is erg leuk – het is een beetje puzzelen.

Sinterklaas

Sinterklaas

Sinterklaas (the dutch Santa) seems to like our picture book ‘Kun jij dit?’ You can buy it here.

Kennelijk vindt Sinterklaas ons prentenboek ‘Kun jij dit?’ wel leuk. Het is hier te koop.

 

Tekenen voor Kinderen – Drawing for children

Tekenen voor Kinderen – Drawing for children

Every two weeks, I draw for children who have cancer in the Prinses Maxima Centrum in Utrecht. It is very rewarding volunteer work (for the foundation ‘Tekenen voor Kinderen’), because the children are so happy with whatever I draw for them. There are children that I have met several times now. One of them is E, ten years old, who is treated regularly in the Day Treatment Department. While I make drawings for him (mostly of animals), we talk about many subjects – scientific experiments with eggs, recipes (he wants to become a cook and he cooked a delicious pizza in the hospital kitchen a few weeks ago), school, drawing, hand lettering, etc. Yesterday, he was driven to the hospital by his big brother, who told me that, during the ride, E was making calculations and estimations if I would be there, because he likes it so much. You can imagine how happy and proud it made me.

Elke twee weken teken ik voor kinderen met kanker in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Het is prachtig vijwilligerswerk (voor de stichting ‘Tekenen voor Kinderen’), omdat de kinderen zo blij reageren op wat ik ook maar voor ze teken. Er zijn kinderen die ik inmiddels vrij vaak heb gezien. Een daarvan is E, tien jaar oud, die regelmatig wordt behandeld op de Dagbehandeling. Terwijl ik tekeningen voor hem maak (meestal van dieren), praten we over van alles – wetenschappelijke experimenten met eieren, recepten (hij wil kok worden en maakte een tijdje geleden een heerlijke pizza in de ziekenhuiskeuken), school, tekenen, handlettering, enzovoorts. Gisteren bracht zijn grote broer hem naar het ziekenhuis, en die vertelde me dat E tijdens de rit berekeningen maakte om in te schatten of ik er zou zijn – zo leuk vindt hij dat. Je kunt je voorstellen hoe trots en gelukkig ik daarvan werd.

 

 

Sinterklaas

Sinterklaas

Every year, I make a colouring plate to celebrate the arrival of Sinterklaas (the dutch version of Santa) in Culemborg, my present to the children here. This is this year’s version, that was published in a special newspaper announcing the arrival of Sinterklaas – well: he arrived last weekend, the start of three weeks of excitement and joy for the children.

Elk jaar teken ik een kleurplaat ter gelegenheid van de aankomst van Sinterklaas in Culemborg, mijn cadeautje voor de kinderen hier. Dit is de versie van dit jaar, die werd gepubliceerd in een speciale Sinterklaaskrant. De Sint kwam afgelopen weekend aan, het begin van drie weken spanning en plezier voor de kinderen.

Universiteitsmuseum Utrecht

Universiteitsmuseum Utrecht

Yesterday, the Utrecht Urban Sketchers went to the University Museum. I sketched in the room filled with skulls and skeletons and organs, animals and human embryos in jars… The skull above is a skull of a Babirussa babirussa, also known as deer-pig.

Gisteren tekenden de Utrecht Urban Sketchers in het Universiteitsmuseum in Utrecht. Ik tekende voornamelijk in de zaal met schedels en skeletten en organen, dieren en menselijke embryo’s op sterk water. De schedel hierboven is van de Babirussa babirussa, ofwel het hertzwijn.

 

The skeleton of an ostrich.

Het skelet van een struisvogel.

The heart of a Delphinus phocaena, a porpoise. I am not a biologist: to me it looked a lot like a human heart, and it was of a similar size.

Het hart van een Delphinus phocaena, ofwel de ‘Gewone Bruinvis’. Ik ben geen bioloog: voor mij leek het sterk op een menselijk hart, en het was ook ongeveer even groot.

A terrible item to see, but with a special beauty as well: a stillborn baby, born (?) after 11 months of pregnancy in 1810. No information about the mother, but I fear the worst for her. It was a very special sketchcrawl. Thank you for the organsiation, Kitty and Richard.

Een vreselijk voorwerp om te zien, maar op een bepaalde manier ook mooi: een doodgeboren baby, geboren (?) na 11 maanden zwangerschap in 1810. Er was geen informatie te vinden over de moeder, maar ik vrees het ergste voor haar. Het was een bijzondere schetsmiddag. Bedankt voor de organisatie, Kitty en Richard.

 

Van Zanten

Van Zanten

A Van Zanten comic for the economist magazine ESB, about the housing market. My translation: 1) Mrs: A few year ago, I had no job because of the crisis and I couldn’t afford to buy a house. 2) Mrs: Now the economy is in full swing and I have a good job. 3) Mrs: But due to the high house prices I still cannot buy a house. 4) VZ: From poverty problem to luxury problem in six years. Hurrah for progress.

Een Van Zanten-strip voor het economische blad ESB, over de huizenmarkt.

Modeltekenen – Life drawing

Modeltekenen – Life drawing

Two of my best results from a life drawing session last Tuesday. Normally, I start with line drawings, but this time I started the drawing by sketching the dark parts (shadow) of the model with a light colour, and then clarifying the shapes with a darker colour.

Twee van mijn beste resultaten van een modeltekenavond afgelopen dinsdag. Normaal begin ik mijn tekeningen met een lijntekening, maar deze keer begon ik met de donkere delen (schaduw) van het model in een lichte kleur, en daarna de vormen duidelijker maken met een donkerdere kleur.

A day in Essen – Een dag in Essen

A day in Essen – Een dag in Essen

Last week, my wife and one of my daughters wanted to visit Spiel’18, a huge game convention in Essen (Germany). I went with them and had a cold day of sketching around the Messe Essen. The sketch above was made near the entrance of the Messe.

Afgelopen week wilden mijn vrouw en een van mijn dochters Spiel’18 bezoken, een grote beurs voor spellen in het Duitse Essen. Ik ging mee en had een koude schetsdag rond de Messe Essen. Bovenstaande schets is gemaakt in de buurt van de ingang tot de Messe.

Near the Messe, is the Gruga Park. In this park, you can see this fairytale building, designed by the Austrian architect Friedensreich Hundertwasser. It is a Ronald McDonald House, where faimilies with sick children can stay during their treatment in the University Hospital in Essen. On the sketch below, you see a part of the hospital itself, seen from the Ronald McDonald House – it is easy to see who has the better view.

Vlakbij de Messe ligt het Gruga Park. In dit park kun je dit sprookjesachtige gebouw zien, een ontwerp van de Oostenrijkse architect Friedensreich Hundertwasser. Het is een Ronald McDonald Huis, waar gezinnen met zieke kinderen kunnen verblijven gedurende hun behandeling in het Universitair Ziekenhuis van Essen. Op de tekening hieronder zie je een deel van het ziekenhuis zelf, gezien vanaf het Ronald McDonald Huis – het is wel duidelijk wie het beste uitzicht heeft.

 

The last two drawings are made along the Alfredstraße. Between them, I had a good hot cup of coffee to warm up. I have to get used to these lower temperatures after the hot spring, summer and early autumn we had this year. The last sketch show some traces of rain – it was time to stop drawing.

De laatste twee tekeningen maakte ik langs de Alfredstraße. Daar tussenin, dronk ik een flink hete kop koffie om op te warmen. Ik moet weer wennen aan deze lage temperaturen na de hete lente, zomer en begin van de herfst die we dit jaar hebben gehad. Op de laatste tekening zie je wat sporen van regendruppels – het werd tijd om te stoppen.

Page 3 of 53 1 2 3 4 5 ... Last →