Mijn blog Berichten van Roger Klaassen - page 3

Onderzoeken – Investigate

Onderzoeken – Investigate

A ‘conversation plate’ for the youngest primary school pupils, about the theme ‘investigate’. The aim of the picture is to explain all kinds of investigations in playful situations: investigate how long it takes to run a lap, investigate how to get a ball out of a tree, draw a map, draw from observation, sort objects by size or colour, etc etc. It is fun to make these kind of drawings, it is like making a puzzle.

Een praatplaat voor de jongste kinderen van de basisschool, over het thema ‘Onderzoeken’. Het doel van de plaat is om allerlei soorten onderzoek te laten zien in spel/speelsituaties: hoe lang doe je over een rondje rennen, onderzoeken hoe je een bal uit de boom krijgt, teken een plattegrond, teken iets na, sorteer voorwerpen op maat en kleur, enzovoorts, enzovoorts. Het maken van dit soort platen is erg leuk – het is een beetje puzzelen.

Sinterklaas

Sinterklaas

Sinterklaas (the dutch Santa) seems to like our picture book ‘Kun jij dit?’ You can buy it here.

Kennelijk vindt Sinterklaas ons prentenboek ‘Kun jij dit?’ wel leuk. Het is hier te koop.

 

Tekenen voor Kinderen – Drawing for children

Tekenen voor Kinderen – Drawing for children

Every two weeks, I draw for children who have cancer in the Prinses Maxima Centrum in Utrecht. It is very rewarding volunteer work (for the foundation ‘Tekenen voor Kinderen’), because the children are so happy with whatever I draw for them. There are children that I have met several times now. One of them is E, ten years old, who is treated regularly in the Day Treatment Department. While I make drawings for him (mostly of animals), we talk about many subjects – scientific experiments with eggs, recipes (he wants to become a cook and he cooked a delicious pizza in the hospital kitchen a few weeks ago), school, drawing, hand lettering, etc. Yesterday, he was driven to the hospital by his big brother, who told me that, during the ride, E was making calculations and estimations if I would be there, because he likes it so much. You can imagine how happy and proud it made me.

Elke twee weken teken ik voor kinderen met kanker in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Het is prachtig vijwilligerswerk (voor de stichting ‘Tekenen voor Kinderen’), omdat de kinderen zo blij reageren op wat ik ook maar voor ze teken. Er zijn kinderen die ik inmiddels vrij vaak heb gezien. Een daarvan is E, tien jaar oud, die regelmatig wordt behandeld op de Dagbehandeling. Terwijl ik tekeningen voor hem maak (meestal van dieren), praten we over van alles – wetenschappelijke experimenten met eieren, recepten (hij wil kok worden en maakte een tijdje geleden een heerlijke pizza in de ziekenhuiskeuken), school, tekenen, handlettering, enzovoorts. Gisteren bracht zijn grote broer hem naar het ziekenhuis, en die vertelde me dat E tijdens de rit berekeningen maakte om in te schatten of ik er zou zijn – zo leuk vindt hij dat. Je kunt je voorstellen hoe trots en gelukkig ik daarvan werd.

 

 

Sinterklaas

Sinterklaas

Every year, I make a colouring plate to celebrate the arrival of Sinterklaas (the dutch version of Santa) in Culemborg, my present to the children here. This is this year’s version, that was published in a special newspaper announcing the arrival of Sinterklaas – well: he arrived last weekend, the start of three weeks of excitement and joy for the children.

Elk jaar teken ik een kleurplaat ter gelegenheid van de aankomst van Sinterklaas in Culemborg, mijn cadeautje voor de kinderen hier. Dit is de versie van dit jaar, die werd gepubliceerd in een speciale Sinterklaaskrant. De Sint kwam afgelopen weekend aan, het begin van drie weken spanning en plezier voor de kinderen.

Universiteitsmuseum Utrecht

Universiteitsmuseum Utrecht

Yesterday, the Utrecht Urban Sketchers went to the University Museum. I sketched in the room filled with skulls and skeletons and organs, animals and human embryos in jars… The skull above is a skull of a Babirussa babirussa, also known as deer-pig.

Gisteren tekenden de Utrecht Urban Sketchers in het Universiteitsmuseum in Utrecht. Ik tekende voornamelijk in de zaal met schedels en skeletten en organen, dieren en menselijke embryo’s op sterk water. De schedel hierboven is van de Babirussa babirussa, ofwel het hertzwijn.

 

The skeleton of an ostrich.

Het skelet van een struisvogel.

The heart of a Delphinus phocaena, a porpoise. I am not a biologist: to me it looked a lot like a human heart, and it was of a similar size.

Het hart van een Delphinus phocaena, ofwel de ‘Gewone Bruinvis’. Ik ben geen bioloog: voor mij leek het sterk op een menselijk hart, en het was ook ongeveer even groot.

A terrible item to see, but with a special beauty as well: a stillborn baby, born (?) after 11 months of pregnancy in 1810. No information about the mother, but I fear the worst for her. It was a very special sketchcrawl. Thank you for the organsiation, Kitty and Richard.

Een vreselijk voorwerp om te zien, maar op een bepaalde manier ook mooi: een doodgeboren baby, geboren (?) na 11 maanden zwangerschap in 1810. Er was geen informatie te vinden over de moeder, maar ik vrees het ergste voor haar. Het was een bijzondere schetsmiddag. Bedankt voor de organisatie, Kitty en Richard.

 

Van Zanten

Van Zanten

A Van Zanten comic for the economist magazine ESB, about the housing market. My translation: 1) Mrs: A few year ago, I had no job because of the crisis and I couldn’t afford to buy a house. 2) Mrs: Now the economy is in full swing and I have a good job. 3) Mrs: But due to the high house prices I still cannot buy a house. 4) VZ: From poverty problem to luxury problem in six years. Hurrah for progress.

Een Van Zanten-strip voor het economische blad ESB, over de huizenmarkt.

Modeltekenen – Life drawing

Modeltekenen – Life drawing

Two of my best results from a life drawing session last Tuesday. Normally, I start with line drawings, but this time I started the drawing by sketching the dark parts (shadow) of the model with a light colour, and then clarifying the shapes with a darker colour.

Twee van mijn beste resultaten van een modeltekenavond afgelopen dinsdag. Normaal begin ik mijn tekeningen met een lijntekening, maar deze keer begon ik met de donkere delen (schaduw) van het model in een lichte kleur, en daarna de vormen duidelijker maken met een donkerdere kleur.

A day in Essen – Een dag in Essen

A day in Essen – Een dag in Essen

Last week, my wife and one of my daughters wanted to visit Spiel’18, a huge game convention in Essen (Germany). I went with them and had a cold day of sketching around the Messe Essen. The sketch above was made near the entrance of the Messe.

Afgelopen week wilden mijn vrouw en een van mijn dochters Spiel’18 bezoken, een grote beurs voor spellen in het Duitse Essen. Ik ging mee en had een koude schetsdag rond de Messe Essen. Bovenstaande schets is gemaakt in de buurt van de ingang tot de Messe.

Near the Messe, is the Gruga Park. In this park, you can see this fairytale building, designed by the Austrian architect Friedensreich Hundertwasser. It is a Ronald McDonald House, where faimilies with sick children can stay during their treatment in the University Hospital in Essen. On the sketch below, you see a part of the hospital itself, seen from the Ronald McDonald House – it is easy to see who has the better view.

Vlakbij de Messe ligt het Gruga Park. In dit park kun je dit sprookjesachtige gebouw zien, een ontwerp van de Oostenrijkse architect Friedensreich Hundertwasser. Het is een Ronald McDonald Huis, waar gezinnen met zieke kinderen kunnen verblijven gedurende hun behandeling in het Universitair Ziekenhuis van Essen. Op de tekening hieronder zie je een deel van het ziekenhuis zelf, gezien vanaf het Ronald McDonald Huis – het is wel duidelijk wie het beste uitzicht heeft.

 

The last two drawings are made along the Alfredstraße. Between them, I had a good hot cup of coffee to warm up. I have to get used to these lower temperatures after the hot spring, summer and early autumn we had this year. The last sketch show some traces of rain – it was time to stop drawing.

De laatste twee tekeningen maakte ik langs de Alfredstraße. Daar tussenin, dronk ik een flink hete kop koffie om op te warmen. Ik moet weer wennen aan deze lage temperaturen na de hete lente, zomer en begin van de herfst die we dit jaar hebben gehad. Op de laatste tekening zie je wat sporen van regendruppels – het werd tijd om te stoppen.

Van Zanten

Van Zanten

A few weeks ago, I made this Van Zanten cartoon for the economist magazine ESB. It was going with an article about economic models for health care and its consequences for the number of hospitals. In teh article, I read that in 1979 there were 243 hospitals and currently only 93 (bigger hospitals, of course) – I imagined consequences of this and I wrote this joke about travel times to hospitals. Currently, a few hospitals in the Netherlands are having heavy financial problems and maybe they will close down – one of the directors specificallyy mentioned driving times for ambulances as a major consequence of closing the hospitals. So my cartoon has an unintended actual urgency – making it less funny, I’m afraid… Well, here is my translation: 1) In 1979 we had 243 hospitals in the Netherlands, and now we only have 93 of them. 2) As a consequence, rides to a hospitals have become longer and we spend more time on the road with our patients. Therefore, we ask them to make a choice before departure… 3) A: I want to lunch at a McDrive. B: I bring my own lunch. C: Don’t mind me and drive on.

Een aantal weken geleden maakt ik deze Van Zanten-strip voor het economische tijdschrift ESB. De strip hoorde bij een artikel over de invloed van verschillende financieringsmodellen op het aantal ziekenhuizen in Nederland. In het artikel las ik dat we van 243 ziekenhuizen in 1979 naar 93 ziekenhuizen nu zijn gegaan – ik bedacht dit grapje over de gevolgen daarvan. Nu kwam deze week het nieuws van de dreigende sluiting van een aantal ziekenhuizen. De directeur van een van die ziekenhuizen noemt nu net dit probleem van lange reistijden voor ambulances als een belangrijk gevaarlijk gevolg van sluiting van zijn ziekenhuis. Daarmee wordt mijn stripje onbedoeld actueel – en minder grappig, vrees ik.

Prinses Maxima Centrum

Prinses Maxima Centrum

Yesterday I had a kind of jubilee. For the tenth time, I went to the Prinses Maxima Centrum (the dutch national center for research and treatment of children with cancer) for my volunteer work for the Foundation ‘Tekenen voor Kinderen’. Wojtek wanted me to draw his favourite stuffed animals, that his Polish grandmother collects at her local supermarket. She has still to do a lot of shopping to collect them all! Ella didn’t want a drawing by me, well, because she can draw everything herself! And she proved it in a ‘drawing battle’ between her and me: elephants, fish, flamingoes, chickens, guinea pigs – I surrendered. Feline (what’s in a name?) wanted to draw a sleeping cat in a basket, but she didn’t know how to do it. So I drew a cat on my sheet of paper, and she followed me line by line. When we were ready, we exchanged our drawings: she happy, me happy.

Gisteren had ik een soort jubileum. Voor de tiende keer bezocht ik het Prinses Maxima Centrum (het nationale centrum voor onderzoek naar en behandeling van kinderen met kanker), voor mijn vrijwilligerswerk voor de Stichting ‘Tekenen voor Kinderen’. Wojtek wilde dat ik zijn favoriete knuffeldieren tekende, die zijn Poolse oma bij elkaar spaart in haar supermarkt. Oma moet nog veel boodschappen doen voordat ze ze allemaal bij elkaar heeft! Ella wilde helemaal geen tekening van mij, want zij kan alles al zelf tekenen! En dat bewees ze in een tekenwedstrijd tussen haar en mij: olifanten, vissen flamingo’s, kippen, cavia’s – ik gaf me gewonnen. Feline wilde een poes tekenen, die in een mandje ligt te slapen, maar ze wist niet goed hoe ze dat moest aanpakken. Dus ik tekende op mijn papier een slapende kat, en zij tekende me lijntje voor lijntje na. Toen we klaar waren, ruilden we van tekening: zij blij, ik blij.

 

Vader & dochter

Vader & dochter

My daughter Meike (13 years) loves to draw. She went with me to urban sketchers meetings several times, concluding that sketching buildings is boring. However, last week she became very enthusiastic about drawing houses and last Saturday we went to make sketches in our neighborhood. Compare our two drawings!

Mijn dochter Meike (13 jaar) houdt van tekenen. Ze is een aantal keren met me mee gegaan naar urban sketchers bijeenkomsten, waaruit ze concludeerde dat gebouwen tekenen sáááái is. Maar opeens werd ze vorige week weer enthousiast over het tekenen van huizen en zo gingen we afgelopen zaterdag tekenen bij ons in de buurt. Kijk en vergelijk!

Kun jij dit? *****

Kun jij dit? *****

On the website ‘In de Boekenkast’, there is another nice review  of ‘Kun jij dit?’ (the maximal 5 stars), written by Astrid Langeveld. So far, all reviews have been very good, so you can imagine how happy and proud I am. You can read it here.

Op de website ‘In de boekenkast’ staat een nieuwe mooie recensie voor ‘Kun jij dit?’ (de maximale score van 5 sterren), geschreven door Astrid Langeveld. Tot nog toe zijn alle recensies erg goed, dus je kunt je voorstellen hoe blij en trots ik ben. Je kunt de recensie hier lezen, maar hieronder heb ik de tekst overgenomen:

Recensie Kun jij dit?
door Astrid Langeveld

Het kleurrijke prentenboek Kun jij dit? gaat over Siem de schildpad. Hij wil graag met andere dieren spelen, maar die lachen hem uit, omdat ze denken dat hij niks stoers kan. Siem loopt verdrietig weg en komt dan zijn vriend Kasper de muis tegen. Samen proberen ze erachter te komen wat Siem wel of niet kan.
De degelijke hardcover oogt erg vrolijk en is rijk geïllustreerd. De titel geeft perfect aan waar het verhaal over gaat.

Dit prentenboek staat vol met hele mooie grote illustraties. De teksten op de bladzijdes zijn niet lang. Het verhaal is een prima boek om voor te lezen in de kleutergroepen of thuis. De kinderen leren om niet te kijken naar wat ze niet kunnen, maar juist naar wat ze wel kunnen. Ze leren ook over verschillende emoties. Dit boek is ook een mooie aanzet naar een gesprek over emoties. Maar vooral laat het verhaal zich goed lenen om tijdens of na het voorlezen opdrachten te doen, om te kijken wat de kinderen zoal zelf kunnen. Laat ze hun talent ontdekken! Je kunt de kinderen bijvoorbeeld tijdens het voorlezen de bewegingen van de dieren uit het boek na laten doen. Dit slim bedachte boek is erg leerzaam en je kunt er veel verschillende kanten mee op.

Culemborg

Culemborg

Two sketches I made this morning in Culemborg. The first one is a drawing of the Binnenpoort (Iner Gate), seen from the Varkensmarkt (Pigs’market). The other one shows the Achterweg going up to the river dike along River Lek.

Twee schetsen die ik vanochtend maakte in Culemborg. De eerste is een tekening van de Binnenpoort, gezien vanaf de Varkensmarkt. Op de andere schets zie je de Achterweg die omhoog loopt naar de Lekdijk.

Workshop

Workshop

It is ‘Children’s Book Week’ in the Netherlands, and I was invited to the Beatrixschool in Nieuwegein to tell the children about the picture book ‘Kun jij dit?’ and to teach some drawing workshops. I had five groups of enthusiastic artists! The youngest children drew their stuffed animals, the older children learnt to draw Kasper the mouse, one of the main characters in the book. It was a very pleasant day – thanks to all teachers and children!

Het is Kinderboekenweek. Ik werd uitgenodigd door de Beatrixschool in Nieuwegein om de kinderen wat te vertellen over het prentenboek ‘Kun jij dit?’ en om tekenworkshops te geven. Ik had vijf groepen vol enthousiaste tekenaars! De jongste kinderen tekenden hun knuffel, de oudere kinderen leerden om Kasper de muis te tekenen, een van de hoofdrolspelers uit het boek. Het was een heel plezierige dag – dank aan alle juffen en kinderen!

Open Dag Hulpdiensten

Open Dag Hulpdiensten

Saturday 13 october, several emergency services have their ‘Open Day’ in Culemborg. Police, fire brigade, ambulance services, Royal Dutch Marine, forensic institutes, rescue brigades and many more organisations will show themselves to the public. I made illustrations and the design of the flyer that will be given to the visitors.

Zaterdag 13 oktober is er in Culemborg een Open Dag voor de Hulpdiensten. Politie, brandweer, ambulancediensten, de Koninklijke Marine, forensische instituten, reddingsbrigades en nog veel meer organisaties laten zich die dag zien aan het publiek. Ik maakte illustraties en ontwerp voor de flyer die aan alle bezoekers zal worden uitgedeeld.

Van Zanten

Van Zanten

A Van Zanten comic for the economist magazine ESB, going with an article about ‘extreme riches’. My translation: 1) I have nothing against extreme riches. 2) Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg: started with nothing, and earned their money with hard work. Okay. 3) And work hard, they do: long working days, full agendas, strict travel schemes, stress, sleep deprivation and barely time for a private life. 4) Sigh – Why does riches often end up in the hands of people who know to enjoy it so badly?

Een Van Zanten-strip voor het economische tijdschrift ESb, bij een artikel over ‘extreme rijkdom’.

 

Culemborg

Culemborg

After having lived in Culemborg for 15 years, I finally drew its best known building: the historic town hall.

Nu ik 15 jaar in Culemborg woon, werd het wel eens tijd om het bekendste gebouw van de stad te tekenen, het historische stadhuis.

Modeltekenen – Life drawing

Modeltekenen – Life drawing

Yesterday, our life drawing club had its first drawing session after the holidays. Here are my best results of the evening, poses of 7-8 minutes.

Gisteren kwam ons modeltekenclubje voor de eerste keer na de vakanties weer bij elkaar. Dit zijn mijn beste resultaten van de avond, poses van elk 7 -8 minuten.

Prinses Maxima Centrum

Prinses Maxima Centrum

Yesterday, I went to the Prinses Maxima Centrum (the dutch national centre for treatment of children with cancer) again, for my volunteer work for the ‘Tekenen voor Kinderen’ Foundation. I had some severe competition for the attention of the children, because world famous DJ Armin van Buuren was there to meet children in his fabulous Muziekids studio. Fortunately for me, there were also many children who wanted to have a drawing, like Britt. In the morning, I drew  her as SuperBritt, the super heroin that will fight and beat any disease. Britt was also available for photoshoots: first with me, later with Armin. Lucky guys, we are.

Gisteren bezocht ik weer het Prinses Maxima Centrum (het nationale centrum voor de behandeling van kinderen met kanker), voor mijn vrijwilligerswerk voor de Stichting ‘Tekenen voor kinderen’. Ik had geduchte concurrentie voor de aandacht van de kinderen, want ‘s middags kwam Armin van Buuren om kinderen te ontmoeten in zijn fantastische Muziekids-studio. Gelukkig voor mij, waren er ook veel kinderen die een tekening wilden, zoals Britt. ‘s Ochtends tekende ik Britt als SuperBritt, de superheldin die elke ziekte te lijf gaat en verslaat. Britt was ook beschikbaar voor foto-shoots: eerst met mij, later met Armin. Bofkonten zijn we toch.

Thanks to Britt’s mom for the pictures – Dank aan Britts moeder voor de foto’s!

Rotterdam

Rotterdam

Last Saturday, I joined the Urban Sketchers Netherlands and the Urban Sketchers Rotterdam for a sketch day in Rotterdam. The sketch above was made on my way from the railway station to the meeting point. It shows the high rises of the Weena.

Afgelopen zaterdag deed ik met de Urban Sketchers Nederland en de Urban Sketchers Rotterdam mee aan de sketch day in Rotterdam. Bovenstaande tekening maakte ik op weg van Rotterdam Centraal naar het ontmoetingspunt.

The world famous cube houses were a challenge for every artist, I think. The good thing with such complictaed shapes and perspectives is that drawing errors don’t attract attention.

De wereldberoemde kubuswoningen waren een uitdagende klus voor iedere tekenaar, denk ik. Het goede aan zulke complexe vormen en perspectieven is dat foutjes in de tekening niet geweldig opvallen.

A last drawing of the White House on the right and the Willemsbrug on the left. Thanks to the organisation!

Een laatste tekening van het Witte Huis (rechts) en de Willemsbrug (links). Bedankt voor de organisatie!

Page 3 of 52 1 2 3 4 5 ... Last →