Mijn blog Berichten van Roger Klaassen - page 4

Rain or no rain – Regen of niet?

Rain or no rain – Regen of niet?

This is the view on Everdingen (mostly hidden behind the dike alond the River Lek). When I started the drawing there was a clear blue sky with a bright sun. All of a sudden, the lights went out and it looked as if a huge thunderstorm was coming. I hurried to finish my drawing before I had to flee for the rain… but by the time I packed my bag, the sky was blue again and the sun was shining. Didn’t feel a single drop.

Dit is een uitzicht op Everdingen (grotendeels verborgen achter de Lekdijk). Toe in aan deze tekening was de hemel blauw en scheen de zon fel. Plotseling echter ging het licht uit en leek er een flinke onweersbui op komst te zijn. Ik haastte me om de tekening af te krijgen voordat het zou beginnen te regenen… maar tegen de tijd dat ik mijn spullen inpakte was de hemel weer blauw en scheen de zon. Geen druppel gevoeld.

Kun jij dit? – meer recensies

Kun jij dit? – meer recensies

It has been a while since ‘Kun jij dit?’ was published, but here are two recent reviews. I hope you understand I will not transalte them into english…

Het is alweer een tijdje geleden dat ‘Kun jij dit?’ verscheen, maar hier zijn twee recente recensies.

De eerste komt van het blog van Juf Linda (klik hier):

Boekentip: Kun jij dit?

Een boek dat gaat over dieren, vriendschap, vertrouwen, doorzettingsvermogen en het ontdekken van je talenten. In het boek ‘Kun jij dit?‘ komt dit allemaal voorbij. In deze blog vertel ik je meer over dit geweldige prentenboek.

De inhoud
Het boek gaat over Siem de schildpad. Siem wil graag met de andere dieren spelen. Wanneer hij bij de andere dieren komt, lachen ze hem uit omdat hij bepaalde dingen niet kan die de andere dieren wel kunnen.

Siem wordt daar erg verdrietig van. Wanneer hij verdrietig weggaat, komt hij zijn vriend Kasper de muis tegen. Kasper doet er alles aan om Siem weer op te vrolijken en met hem te kijken naar de dingen die hij wel kan. Uiteindelijk blijkt dat Siem iets heel bijzonders kan, dat de andere dieren niet kunnen.

De illustraties
Dit prentenboek bestaat uit mooie, duidelijke illustraties. Ze zijn erg kleurrijk en mooi vormgegeven. Bewegingen en uitspraken worden goed verbeeld en ook de emoties van de dieren zijn herkenbaar. De achtergronden zijn erg rustig. Deze zijn wit of een rustig landschap.

In de praktijk en mijn mening
Dit prentenboek is een boek waarin veel thema’s worden besproken. Zoals ik hierboven al beschreef gaat het boek over dieren, vriendschap, vertrouwen, doorzettingsvermogen en het ontdekken van je talenten. Dit maakt dat het boek erg geschikt is voor kinderen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Wij werken op school met de Kanjertraining en ik kon dit boek daar heel goed bij inzetten. De kinderen konden zo goed verwoorden welke kleur petten de dieren op hadden gezet. In de praktijk is het mooi om een gesprek met de kinderen te voeren over talenten. Waar ben je goed in? Wat vind je moeilijk? En is het erg als je iets niet kan?

Wat erg leuk is voor jonge kinderen is dat Kasper vraagt welke dingen Siem kan. Zo vraagt hij: ‘Kun jij omrollen als een krokodil?’ of ‘Kun jij je uitschudden als een natte hond?’. Deze vragen nodigden de kinderen uit om ook eens te proberen of ze dat konden. Hierdoor werd er ook een bewegingsactiviteit aan het boek gekoppeld.

De kinderen waren dus niet alleen aan het luisteren naar het verhaal, maar kwamen ook in beweging. Dit is een boek dat in het onderwijs erg goed gebruikt kan worden tot ongeveer groep 4 of 5.

De tweede recensie komt van ‘In de boekenkast’ (klik hier):

Recensie Kun jij dit?

door Sandra Hutchison

Siem heeft zin om te spelen en gaat buiten op zoek naar de andere dieren. Als eerste loopt hij aap, leeuw en slang tegen het lijf. Hij vraagt ze wat ze aan het doen zijn. Leeuw geeft aan dat ze het spel: Kun jij dit? Spelen. Aap laat direct heel stoer zien wat hij kan, slang volgt zijn voorbeeld. De dieren weten dondersgoed dat schildpad dat allemaal niet kan. Sterker nog ze denken dat schildpad helemaal niets kan. Verdrietig gaat schildpad weg, maar gelukkig komt hij al snel zijn vriend muis tegen die hem op weet te vrolijken.

Kun jij dit? Is een mooi geïllustreerd prentenboek met een nog mooiere boodschap. Het verhaal over vriendschap, er bij willen horen en doorzettingsvermogen laat zien dat iedereen wel ergens goed in is. Maar je soms iemand anders nodig hebt om jouw talenten te ontdekken en je zelfvertrouwen te herstellen. Of om te beseffen dat je gewoon nog even flink moet oefenen. Een fantastisch vrolijk boek dat kan helpen om kinderen te leren dat ook zij net zo goed zijn genoeg als een ander en dat dit ook telt voor de andere kinderen in hun omgeving.

Kun jij dit? is een leuk boek om uit voor te lezen (thuis, maar zeker ook klassikaal) en je kind te stimuleren om te laten zien waar hij of zij allemaal goed in is.’ Kun jij net als Siem op één been staan of omrollen of kun jij het nog veel beter?’ Aanrader voor iedere peuter of kleuter bij wie het zelfvertrouwen wel een oppepper kan gebruiken.

Engeland (3/3)

Engeland (3/3)

In this final episode of my holiday report we will go to sea. Strangely enough, the sea itself is almost completely lacking on my sketches.

In deze laatste aflevering van mijn vakantieverslag gaan we naar zee. Vreemd genoeg is de zee zelf vrijwel afwezig op mijn schetsen.

The tidal harbour of Dartmouth. I liked the two harbour towns of Brixham and Dartmouth very much. Maybe I liked Brixham a little more, because it is less polished than Dartmoor, but I had no time to make a decent sketch there.

De getijdenhaven van Dartmoor. Ik vond de twee havenstadjes Brixham en Dartmoor erg mooi. Misschien vond ik Brixham leuker omdat het minder opgepoetst was, maar daar had ik te weinig tijd voor een goede tekening.

A little detour back into the land to visit friends who were staying at Castle Cary. I managed to make this drawing there while it rained. How English!

Een kleine omweg landinwaarts om vrienden te bezoeken die op vakantie waren in Castle Cary. Het lukte me om deze tekening te maken in de regen – hoe Engels!

Back to sea: Brighton. This drawing was made very close to our camp site. The strange steel structure is the remains of a gas storage tank. I hope they will conserve it as a monument, because I can imagine real estate developers are having their eyes set at the premium location.

Terug naar zee: Brighton. Deze tekening maakte ik ook weer idcht bij de camping. Het vreemde stalen ding is een overblijfsel van een oude gasopslag. Ik hoop dat ze het kunnen bewaren als monument, want ik kan me voorstellen dat projectontwikkelaars hun ogen hebben laten vallen op deze locatie.

Another drawing made in Brighton, sitting on the beach.

Nog een tekening uit Brighton, gemaakt vanaf het strand.

My final drawing of this holiday report is this one. I made it on our camp site in Brighton. We had to leave Brighton just before the Love Pride, and pitches on the camp site were decorated more and more with rainbow flags, rainbow fences, rainbow windmills, rainbow chairs… well, with anything that has rainbow colours. From our pitch we could see only a few proud flags.

Mijn laatste tekening van dit verslag. Ik maakte hem op de camping in Brighton. We vertrokken daar net voor het begin van de Brighton Love Pride en plaatsjes op de camping werden meer en meer versierd met regenboogvlaggen, regenbooghekjes, regenboogmolentjes, regenboogstoelen… eigenlijk met alles wat maar regenboogstrepen had. Vanaf ons plekje zagen we alleen een paar trotse vlaggen.

If you want to see even more sketches I made in England, visit this sketchbook page. – Als je nog meer tekeningen uit Engeland wil zien, ga dan naar deze schetsboekpagina.

Engeland (2/3)

Engeland (2/3)

I promised you more of picturesque England, so here we go.

Ik beloofde jullie meer van het pittoreske Engeland, dus daar gaan we.

A Tea House in Warwick, with a tower of Warwick Castle in the background. In the Castle, we spent a very fine day with knight fights, birds of prey shows, interesting expositions and a stone ball thrown away some 150 meters with a trebuchet (google that!).

Een Tea House in Warwick, met in de achtergrond een toren van Warwick Castle. In het Castle hadden we een mooie dag met riddergevechten, roofvogelshows, interessante exposities en een stenen kogel die 150 meter werd weggegooid met een trebuchet (google dat maar).

In Warwick, the camp site was on a horse racecourse. We had a view on the grandstands. I drew them in the early morning when it was still cool.

In Warwick stond de camping op het binnenterrein van een paardenrenbaan en keken we uit op de tribunes. Ik tekende ze in de vroege ochtend, toen het nog koel was.

On the same day, I made this drawing around sunset.

Dezelfde dag rond zonsondergang maakte ik deze schets.

More picturesque than this restaurant in Cheddar is hard to find. The shop owner was very enthusiastic about our sketches, and he told us that the purple van was still in a good shape.

Pittoresker dan dit restaurant in Cheddar vind je het niet gauw. De eigenaar was enthousiast over onze tekeningen en hij vertelde dat het paarse busje nog goed in vorm was.

The beautiful garden of Coleton Fishacre. The gardeners who came to look at my sketch were glad I made the grass a little greener than it actually was. I think they are doing a great job keeping anything alive at all after weeks of hot, dry weather.

De prachtige tuin van Coleton Fishacre. De tuinlieden die naar mijn tekening kwamen kijken waren blij dat ik het gras wat groener kleurde dan het daadwerkelijk was. Ik denk dat het een prestatie is dat ze nog iets in leven hebben kunnen houden na weken van hitte en droogte.

Next episode we go to sea. – Volgende aflevering gaan we naar zee.

Engeland (1/3)

Engeland (1/3)

It is time for my annual summer holiday report in drawings! And summer it was, even in our destination that is notorious for its rain and fog: England.

Het is weer tijd voor mijn jaarlijkse zomervakantieverslag in tekeningen. En of het zomer was – zelfs in onze bestemming die berucht is om zijn regen en mist: Engeland.

This is one of my first sketches, made in Canterbury. Often, sketching is limited to waiting time – in this case while waiting for lunch.

Dit is een van mijn eerste tekeningen, gemaakt in Canterbury. Schetsen blijft vaak beperkt tot de wachttijden, en deze maakte ik tijdens het wachten op onze lunch.

Of course, we went to London. We stayed at the Crystal Palace camp site in South London. From a nearby street we had a magnificent view on London.

Natuurlijk gingen we ook naar Londen. We verbleven op een camping in Crystal Palace in Zuid-Londen. Vanuit een straat in de buurt hadden we een prachtig uitzicht over Londen.

Buckingham Palace, drawn while we were waiting for the changes of the guards. The military band was playing ABBA songs – we had expected more soldierlike music like marches. Surprisingly (or not?), ‘Dancing Queen’ was not on the set list.

Deze tekening van Buckingham Palace maakte ik tijdens het wachten op het wisselen van de wacht. De militaire kapel speelde liedjes van ABBA, waar we eerder iets militairs zoals marsen hadden verwacht. Verrassend genoeg (of juist niet?) stond ‘Dancing Queen’ niet op het repertoire.

A typical large inn in Cambridge, near our camp site.

Een typische inn in Cambridge, vlak bij de camping.

In Sandringham, our camp site was near Sandringham House, the palace where some members of the royal family are said to spend their holidays. My wife and I walked to Sandringham House, arriving at the gates just when they were closed. So instead of the imposing House, we made a sketch of the St. Mary Magdalene Church – finishing the sketch only just before the gates were closed there too.

In Sandringham lag de camping op loopafstand van Sandingham House, het paleis waar leden van de koninlijke familie hun vakantie schijnen door te brengen. Mijn vrouw en ik liepen er heen en kwamen aan net toen de poorten werden gesloten. Dus in plaats van het paleis te tekenen, moesten we het doen met het St. Mary Magdalene-kerkje. En net nadat we die tekeningen afhadden, gingen ook daar de poorten dicht. 

In the next episode more of the picturesque England. – In de volgende aflevering meer van het pittoreske Engeland.

Video

Video

Two guys watching a video. A drawing for german lessons, Zugspitze.

Twee jongen die een filmpje kijken. Een tekening voor de methode Duits Zugspitze.

Pregnancy – Zwangerschap (2)

Pregnancy – Zwangerschap (2)

Two other drawings from a series of illustrations I made for public health information about a healthy prgenancy. The one above shows a pregnant woman with cystitis. The one below shows that if you have a cold sore, don’t kiss the baby.

Twee andere tekeningen uit de serie illustraties die ik maakte voor voorlichting over een gezonde zwangerschap. Op de tekening hierboven zie je een vrouw met een blaasontsteking; de tekening hieronder laat zien dat je de baby niet mag kussen wanneer je een koortslip hebt.

Pregnancy – Zwangerschap

Pregnancy – Zwangerschap

For public health information about a healthy pregnancy, I made a series of drawings. These two are about food: always wash fruits and vegetables, and drink only pastuerized milk.

Voor voorlichting over een gezonde zwangerschap maakte ik een serie tekeningen. Deze twee illustraties gaan over voedsel: was altijd groente en fruit en drink alleen gepasteuriseerde melk.

 

Creation – Maken (2)

Creation – Maken (2)

Another ‘conversation plate’ about ‘Creation’, for older children of primary schools.

Een andere praatplaat over ‘Maken’, voor de wat oudere kinderen op de basisschool.

Creation – Maken

Creation – Maken

A ‘conversation plate’ about ‘creation’, for the youngest pupils of primary schools.

Een praatplaat over ‘Maken’, voor de jongste kinderen van de basisschool.

Big data

Big data

A Van Zanten comic for the economist magazine ESB, about ”Big Data’. My translation: 1) Super handy, those Big Data! The Googles and Facebooks of this world know better what I like than myself. I gratefully make use of them. 2) Look: I type in the theme of ESB and the algorithms create a cartoon that fits both the theme and my personality. Press the key and my cartoon will be printed. 3) ??? 4) How could they come up with this? Not funny.

Een Van Zanten-strip voor het economische tijdschrift ESB.

Culemborg

Culemborg

Our little life drawing group closed the season yesterday evening, with an outdoor sketching session. The setting sun was gorgeous, but the hard wind was terribly cold. On the picture you see Culemborgs impressive railway bridge over the River Lek. On the bench is one of my drawing friends, trying to keep her paper from blowing away.

Ons kleine modeltekenclubje sloot het seizoen gisteravond af met een avondje buiten tekenen. De ondergaande zon straalde, maar de harde wind maakte het vreselijk koud. Op mijn tekening zien je de bekende Culemborgse spoorbrug over de Lek. Op het bankje zit een van mijn tekenmaatjes, die probeert te voorkomen dat haar papier de Lek in waait.

Maxima

Maxima

Yesterday, I had my third day of drawing for the ‘Tekenen voor Kinderen‘ Foundation in the Prinses Maxima Centrum, the dutch national center for the treatment of children with cancer. Top left you see Britt with her unicorn – see how the unicorn’s hoofs match her gorgeous hair. Top right you see a very clever boy, who knows the names of all fingers and all parts of his face – he wanted to be on the picture with his eyes closed, but comparing several photos convinced him that open eyes are better. At the bottom you see a beautiful drawing I got, that was delivered to me by airmail (couldn’t catch it but I blamed latex gloves I had to wear for it). You might have some difficulty with recognizing me in the little man on the right – but that is because it is me as a snowman.

Gisteren ging ik voor de derde keer tekenen voor de Stichting ‘Tekenen voor Kinderen‘ in het Prinses Maxima Centrum, waar kinderen met kanker worden behandeld. Bovenaan links zie je Britt met haar eenhoorn – let op hoe de hoeven van de eenhoorn kleuren bij haar geweldige haar. Bovenaan rechts zie je een heel slimme jongen, die de namen van alle vingers en van alle onderdelen van zijn gezicht kent – hij wilde op de foto met zijn ogen dicht, maar vergelijking van een aantal foto’s overtuigde hem dat open ogen beter zijn. Onderaan zie je een tekening die ik via luchtpost kreeg toegestuurd (ik kon hem niet vangen, maar ik gaf de schuld aan de latex handschoenen die ik moest dragen). Misschien kun je me moeilijk herkennen in het mannetje rechts, maar dat komt omdat ik het ben als sneeuwman.

 

Football – Voetbal

Football – Voetbal

Knock-out stages of the FIFA Worldcup is going into the second round today, the quarter finals. All or nothing, winners and losers. For the german language method Zugspitze, I made this drawing of beaten football players.

De knock-out fase van het WK Voetbal gaat vandaag de tweede ronde in, de kwartfinales. Alles of niets, winnaars of verliezers. Voor de Duitse-taalmethode Zugspitze maakte ik deze tekening van een verslagen team.

Mice in the classroom! – Muizen in de klas!

Mice in the classroom! – Muizen in de klas!

During the book presentation of ‘Kun jij dit?‘, people could win of workshop of Annemarie and me. Teacher of classes 5/6 of the Juliana School drew a winning lot and today we went to her class. First, Annemarie read our book, discussing some themes of it. Then I gave a drawing workshop. Part of it was to draw one of the main characters of the book Kasper the mouse. I think the results are outstanding! Thank you, teachers & children!

Tijdens de boekpresentatie van ‘Kun jij dit?‘ konden mensen een workshop van Annemarie en mij winnen. De juf van groep 5/6 van de Julianaschool trok een winnend lot en vanochtend gingen we naar haar klas. Het begon met het voorlezen van ons boek door Annemarie, waarbij ze ook een aantal thema’s uit het boek met de kinderen besprak. Daarna gaf ik een tekenworkshop. Een onderdeel daarvan was het tekenen van één van de hoofdrolspelers uit het boek, Kasper de muis. De tekeningen zijn prachtig geworden! Juffen en kinderen, dank jullie wel!

Summer – Zomer

Summer – Zomer

A drawing I made for recreation park De Vergarde. I could use a trip down their water slide these hot summer days.

Een tekening die ik maakte voor recreatiepark De Vergarde. Ik zou wel even van hun waterglijbaan af willen gaan, tijdens deze hete zomerdagen.

Culemborg

Culemborg

This is the market square in Culemborg yesterday evening, around sunset.

De Markt in Culemborg, gisteravond bij zonsondergang.

Tekenen voor Kinderen

Tekenen voor Kinderen

Yesterday, I went to the Prinses Maxima Centrum – the dutch national center for the treatment of children with cancer –  for my volunteer work for the ‘Tekenen voor Kinderen’ Foundation (Drawing for Children). The goal of the Foundation is to give the children a moment of happiness during their stay in the hospital, by making a drawing for them. They may choose any subject they want – we draw everything. Three of the children made a drawing for me – thank you, Mirre, Seth and Dahlila!

Gisteren ging ik naar het Prinses Maxima Centrum – het Nederlandse ziekenhuis voor de behandeling van kinderen met kanker – voor mijn vrijwilligerswerk voor de Stichting ‘Tekenen voor Kinderen’. Het doel van de Stichting is om kinderen een gelukkig moment te bezorgen tijdens hun verblijf in het ziekenhuis, door een tekening voor ze te maken. Ze mogen elk onderwerp kiezen wat ze willen – we tekenen alles. Drie kinderen maakten ook een tekening voor mij – dank je wel, Mirre, Seth en Dahlila!

De Dakkas, Haarlem

De Dakkas, Haarlem

Last Saturday, I joined the Haarlem Urban Sketchers for a sketch meeting at De Dakkas, a brand new rooftop café-restaurant. The view was excellent – and challenging.

Afgelopen zaterdag deed ik mee aan een schetsbijeenkomst van de Haarlem Urban Sketchers, vanaf het terras van het gloednieuwe café-restaurant De Dakkas. Het uitzicht was prachtig – en uitdagend.

The majestic Great or Sint Bavo Church, towering over the houses of Haarlem.

De imposante Grote of Sint Bavokerk, die hoog boven de huizen van Haarlem uitsteekt.

View to the ex-V&D building. On that building, there is also a high restaurant terrace. Anne Rose, thank you for the organisation!

Uitzicht op het oude V&D-gebouw, waar ook een hoog restaurant met uitzicht in zit. Anne Rose, bedankt voor de organisatie!

Making of ‘Kun jij dit?’

Making of ‘Kun jij dit?’

It is a very, very long time since I posted a ‘Making of’ on my blog. Now the picture book ‘Kun jij dit?’ is in bookstores, I think it is nice to look back on how we made it. I will show the ‘making of’ the pages 8 and 9 of the book. Siem the turtle wants to play with monkey, snake and lion, but he cannot do what they can. He is being bullied. On pages 8-9, lion asks Siem if he can creep in, and all of a sudden he surprises Siem with a huge roar. Siem walks away sad, while the others are making fun of him.

Het is heel, heel lang geleden dat ik een ‘Making of’ geplaatst heb op mijn blog. Nu ‘Kun jij dit?’ in de winkels ligt, is het leuk om eens terug te kijken hoe we het gemaakt hebben. Ik ga het ontstaan van het boek laten zien aan de hand van de pagina’s 8 en 9. Siem de schildpad wil meespelen met aap, slang en leeuw, maar hij kan niet wat zij kunnen. Hij wordt geplaagd. Op de pagina’s 8 en 9 vraagt leeuw of Siem kan sluipen, maar verrast hem dan met een enorme brul. Siem loopt verdrietig weg terwijl de andere dieren hem uitlachen.

Annemarie Muysert-Baars wrote the basic idea for the story. We talked the story over and then I made a story-board of 28 pages: the very first version of ‘Kun jij dit?’ in images. And what do we see? There was no lion in the story yet! The final page 8 is lacking… the story jumps from the current page 7 to page 9 (without a lion).

Annemarie Muysert-Baars schreef het basisidee van het verhaal. Dat hebben we besproken en daarna ben ik het verhaal gaan indelen in 28 pagina’s: de allereerste versie van ‘Kun jij dit?’ in plaatjes. En wat zien we? Er was nog geen leeuw in het verhaal! De uiteindelijke pagina 8 zit er niet tussen… We gingen van de huidige pagina 7 meteen naar pagina 9 (zonder leeuw)!

In a new version of the story, there appears a… tiger!

In een nieuwe versie van het verhaal is er ineens een… tijger!

In the next version, we still have a tiger. We imagined that the tiger creeps in first (we wanted children to move with the animals in the book), and then roars! And our turtle wasn’t called Siem yet, but Lucas. You see: making ‘Kun jij dit?’ was a step-by-step process. After each stage Annemarie and I looked at the result, sometimes we left the story alone for a while and then we tried to improve it a little by little.

In de volgende stap is het nog steeds een tijger. We hebben er nu bij bedacht dat de tijger eerst sluipt (we willen dat kinderen gaan meebewegen met het boek) en dan pas brult. En ons schildpad heette nog niet Siem, maar Lucas. Je ziet: het maken van ‘Kun jij dit?’ ging stap voor stap. Na elke stap bekeken Annemarie en ik het resultaat, lieten het soms een tijdje liggen en probeerden het dan weer iets beter te maken.

Finally: the tiger has become a lion. We wanted an african animal – not that our book is one hundred percent biologically correct, but still. You will also notice, if you read dutch, that we continued to make text changes.

Eindelijk: de tijger is een leeuw geworden. We wilden een Afrikaans dier – niet dat ons boek biologisch honderd procent hoeft te kloppen, maar toch. Je ziet ook wel dat we aanpassingen in de tekst bleven maken.

Up to now, we worked with tiny, quickly made drawings, until the story was ready. From then, the drawing work on a larger size begins. I made pencil sketches, trying to express the emotions of the characters as good as possible in their faces and in their poses. The roaring lion was hard to capture…

Tot nog toe werkten we met hele kleine, snelle tekeningetjes, totdat het verhaal klaar was. Vanaf dan begon het tekenwerk op groter formaat. Ik maakte potloodschetsen en proberde de emoties van de figuren zo goed mogelijk uit te drukken in hun gezichten en hun houdingen. De brullende leeuw was lastig…

When Annemarie and I were satisfied with the pencil sketches, I made the drawings in ink. Characters and background were drawn separately – which is easier for the next stage: colouring the images on the computer.

Toen Annemarie en ik tevreden waren over de potloodschetsen, maakte ik de tekeningen in inkt. De figuren en de achtergrond werden los van elkaar getekend – dat is handiger voor de volgende stap: het kleuren van de tekeningen op de computer.


This is the picture of page 9. On my computer, the image consists of several layers: background, characters, the grasses in the foreground – all separate layers. So I can move parts of the image until everything is in the exact right place. At the very end of the process, I added the butterflies – a very late idea of Annemarie and me! Finally, the drawings are put in the graphic design of the book. Everything ready? Then it can go to the printer.

Dit is de tekening van pagina 9. Op de computer bestaat zo’n tekening uit verschillende lagen: de achtergrond, de figuren, het gras op de voorgrond – allemaal aparte laagjes. Zo kan ik ze nog een beetje verschuiven ten opzichte van elkaar totdat alles helemaal goed staat. Helemaal op het laatst kwamen er nog vlinders bij – dat was een heel laat ideetje van Annemarie en mij! De tekeningen werden ten slotte in de vormgeving van het boek geplaatst. Alles klaar? Dan kan het naar de drukker.

Page 4 of 52 ← First ... 2 3 4 5 6 ... Last →