Mijn blog Berichten van Roger Klaassen - page 5

Van Zanten

Van Zanten

A Van Zanten comic for the economist magazine ESB, an issue about ‘Natural disasters and climate damage’. My transaltion: 1) VZ: The economic damage of natural disaster will increase. We will get some tips from a flood damage control specialist. 2) Tip 1: a boat in the attic – Tip 2: a waterproof house with the entrance at least 5 meters above sea level – Tip 3: a water mill will keep your phone charged. – Specialist: And you, mr. Van Zanten, what do you do yourself to prevent flood damage? 3) VZ: I am always wearing an inflatable ring. – Specialist: Bravo! Clever and discrete!

Een Van Zantenstrip voor het economische blad ESB, een themanummer over ‘Natuurrampen en klimaatschade’.

Gezinnen – Families

Gezinnen – Families

For a information folder abour pre-school day care, I had to draw a series of families of different compositions and different income groups. TheDrawings are used in an infographic to inform families about financial support they can get (or not) to pay for extra day care.

Voor een brochure over voorschoolse opvang tekende ik een serie gezinnen van verschillende samenstellingen en inkomensgroepen. De tekeningen worden gebruikt in een infographic met rekenvoorbeelden, zodat gezinnen inzicht krijgen wat voor financiële bijdrage ze eventueel kunnen krijgen voor voorschoolse opvang.

Reportage in Druten

Reportage in Druten

This morning, I drew a reportage of the removal of a sick chestnut tree in Druten. I was there early in the morning, and one of the first drawings I made was this hydraulic platform and the tree waiting for the workers.

Vanochtend maakte ik een getekende reportage van het weghalen van een zieke kastanjeboom in Druten. Ik was er vroeg in de ochtend en een van mijn eerste tekeningen was van deze hoogwerker en de boom die staan te wachten op de zaagploeg.

The machine that had to pick up all the fallen branches. You could feel the hard thuds of the branches hitting the street. Because the tree had lots of dead branches, they crashed to pieces… even if I kept a safe distance, I was hit by a piece of wood (no harm).

Dit is de machine die de afgezaagde takken moet opruimen. Je kon de harde dreunen waarmee de takken op de straat vielen goed voelen. Omdat de boom veel dood hout had, sprongen de takken in stukken uit elkaar als ze op de grond vielen – en ook al stond ik op een veilige afstand, werd ik toch geraakt door een stuk hout (niets ernstigs).

The workmen at work. The pieces of wood will be turned into works of art by artist Jos Bregman in one of his ‘Slow Exploding Trees’ projects. You can contribute to the project via this crowdfunding site and you can choose a wooden object of your choice.

De mannen aan het werk. De stukken hout van deze boom zullen door kunstenaar Jos Bregman worden verwerkt/bewerkt tot kunstwerken, in het kader van zijn ‘Slow Exploding Trees’ – projecten. Je kunt aan dit project bijdragen via deze crowdfundingsite en je kunt dan een object naar jouw keuze  uitkiezen.

The last drawing I made before I left: the two machines (and the workmen, of course) working together on the last big chunks of wood.

De laatste tekening ik maakte voordat ik vertrok: de twee machines (en de werkers, natuurlijk) werken samen aan de laatste grote stukken hout.


Dank aan Christine van kinderdagverblijf Dadou voor de koffie!

Taalklas Houten

Taalklas Houten

Yesterday, my drawing friend Ivy and I taught workshops at the Taalklas Houten, where refugee children learn dutch. In the oldest group, we drew 3D-letters – it was not easy for the children, who worked very concentrated. In the youngest group we made origami animals with a moving mouth. One of the girls made up a cruel story about a cat eating a butterfly – a lot of fun, as you will understand! Photos were taken by teachers Monique and Ineke.

Gisteren gaven mijn tekenvriendin Ivy en ik weer workshops in de Taalklas in Houten, waar vluchtelingenkinderen onze taal leren. In de oudste groep gingen we 3D-letters tekenen – niet makkelijk voor de kinderen, die in opperste concentratie aan het werk gingen.  In de jongste groep maakten we origami beesten, waarvan de mond bewogen kon worden. Een van de meisjes bedacht een wreed verhaal over een kat die een vlinder opat – dolle pret, zul je begrijpen. De foto’s zijn gemaakt door de juffen Monique en Ineke.

Van Zanten

Van Zanten

A new Van Zanten comic for the economist magazine ESB, a theme issue about China’s economic power. My translation: 1) VZ: ‘China is going to be the world’s largest economy. I prepare myself.’ On the sign: ‘China: Age-old economic philosophies’ 2) Chinese philosopher: ‘Richness is like dung: it has to be spread out to be useful.’ VZ: ‘Refreshing!’ 3) Chinese philosopher: ‘The emperor is rich, but he cannot buy another year.’ 4) VZ: ‘My, my, that’s something you don’t read in ESB every month.’

Een Van Zanten strip voor het economische tijdschrift ESB, over China’s economische macht.

Museum Speelklok

Museum Speelklok

Yesterday, I joined the Utrecht Urban Sketchers to go sketching in the Museum Speelklok, a museum with all kinds of self-playing musical instruments. The drawing above shows one of the most impressive ones, the drawing below shows a more modest one.

Gisteren ging ik met de tekenaars van de Utrecht Urban Sketchers tekenen in Museum Speelklok, het bekende museum met zelfspelende muziekinstrumenten. Op de tekening hierboven zie je een van de indrukwekkendste orgels, hieronder een bescheidener exemplaar.

Resistent – Resistant

Resistent – Resistant


A drawing to illustrate that bacteria are becoming increasingly resistant to antibiotics. The drawing is used in information material from the GGD-GHOR (a public health organisation) for new immigrants.

Een tekening die laat zien dat bacteria in toenemende mate resistent zijn tegen antibiotica. De tekening wordt gebruikt in informatiemateriaal van de GGD-GHOR voor nieuwe immigranten.

Angoulême 2018

Angoulême 2018

Although I have been an enthusiastic comics reader from the moment I learnt to read, I had never visited Europe’s most important comics festival, the Festival International de la Bande Dessinée in Angoulême. This year I just had to go: one of my favourite comics artists, the swiss Bernard Cosey won the Grand Prix last year, which meant that he would be president of this year’s Festival and a big retrospective exposition of his work was organised. 15 Years ago, I created a major website about his works (‘The World of Cosey‘) and I have been in contact with Cosey regularly ever since, but I never met him in person. Until Saturday: before he was to embark on a day full of presidential duties, my wife and I got the opportunity to meet him. We walked together to his exposition and talked about his work, my site, the Festival, etc. Later that day I met another Bernard, Bernard Matthey-Doret, who is the greatest expert on works of Cosey. I knew him also from email contact only, so it was a great pleasure to meet him in real life. Meeting the two Bernards, visiting nice expositions, buying lots of comics albums and having fine dinners with my wife… it was a very good weekend in Angoulême.

Ondanks dat ik al een fervente striplezer ben vanaf het moment dat ik leerde lezen, had ik nog nooit het grootste stripfestival van Europa bezocht, het Festival International de la Bande Dessinée in Angoulême. Dit jaar moest ik wel gaan: één van mijn favoriete striptekenaars, de Zwitser Bernard Cosey, won vorig jaar de Grand Prix en dat betekende dat hij dit jaar voorzitter (president) van het Festival zou zijn, en dat er een grote tentoonstelling over zijn werk zou worden georganiseerd. 15 Jaar geleden maakte ik een grote website over zijn werk (The World of Cosey) en ik heb sinds die tijd met enige regelmaat contact met Cosey, maar ik had hem nog nooit in het echt ontmoet. Tot afgelopen zaterdag: voordat hij aan het werk moest vanwege zijn presidentiële verplichtingen, maakte hij tijd vrij om mijn vrouw en mij te ontmoeten. We liepen samen van zijn hotel naar zijn expositie, en we spraken over zijn werk, mijn website, het Festival, enz. Later die dag ontmoette ik ook een andere Bernard, Bernard Matthey-Doret, de grootste expert op het gebied van Cosey’s werk. Ook hem kende ik alleen via e-mail, dus het was een groot genoegen hem eens in het echt te ontmoeten. De twee Bernards ontmoeten, mooie tentoonstellingen bezoeken, veel strips kopen en genieten van fijne diners met mijn vrouw… het was een mooi weekend in Angoulême.

Roullet St. Estèphe

Roullet St. Estèphe

My wife and I are going to visit the International Comics Festival in Angoulême. We arrived in our hotel just in time to make this sketch before it got dark.

Mijn vrouw en ik gaan naar het Internationale Stripfestival in Angoulême. We kwamen op tijd aan in ons hotel om deze tekening te maken voordat het donker werd.

Van Zanten

Van Zanten

My first Van Zanten comic in 2018, for the economist magazine ESB. It requires a short introduction… Dutch towns and cities cooperate to provide certain services to their inhabitants, like waste collecting and disposal. Recent research has shown that this cooperation does not result in lower costs and improved service levels: two of the major objectives of these cooperations. My translation: Mayor 1: I don’t understand this! Our communities cooperate to provide certain services… Mayor 2: … but cotss have increased… Mayor 3: … and the service level has not been improved! VZ: Nothing new under the sun. Anyone, who has ever gone with a group travel on camping holiday and had to pitch a tent, will recognise this mechanism.

Mijn eerste Van Zanten-strip in 2018 voor het economische tijdschrift ESB. Hij heeft misschien een korte introductie nodig… Nederlandse gemeenten werken samen voor bepaalde diensten, zoals bijvoorbeeld de afvalinzameling en verwerking. Recent onderzoek laat zien dat deze samenwerkingsverbanden niet hebben geleid tot lagere kosten en ook niet tot een verbeterde dienstverlening: twee belangrijke doelen die men beoogt met deze samenwerkingen.

Museum Beelden aan Zee

Museum Beelden aan Zee

Last Sunday, I went to a sketch meeting with the Urban Sketchers Den Haag in the Museum Beelden aan Zee (Museum Sculptures at Sea) in Scheveningen. I had a productive afternoon and I drew eight sculptures. The good thing about scluptures is that they are models that can stand still so well!

Afgelopen zondag deed ik mee aan een schetsmiddag van de Urban Sketchers Den Haag in het Museum Beelden aan Zee in Scheveningen. Het was een productieve middag: ik tekende acht beelden. Het mooie van beelden is dat het modellen zijn die heel goed stil kunnen zitten!

Hepatitis B

Hepatitis B

For public health organsiation GGD-GHOR, I made some drawings for information about Hepatitis B (these drawings are used to explain that you don’t get contaminated from a kiss or from sharing food), aimed at status holders (refugees who are allowed to stay in the Netherlands). All information materials are tested in panels before they are published. All participants agreed that in the drawing below, I have drawn a ‘nice man’.

Voor GGD-GHOR maakte ik een serie tekeningen voor voorlichting aan statushouders over Hepatitis B (deze tekeningen worden gebruikt om duidelijk te maken dat je geen besmetting oploopt via een kus of door het delen van eten). Al het informatiemateriaal wordt in panels getest voordat het wordt gepubliceerd. Alle deelnemers waren het er over eens dat ik op de tekening hieronder een ‘lieve man’ had getekend.

First life sketches – Eerste modelschetsen

First life sketches – Eerste modelschetsen

These are two results of this year’s  first life drawing meeting of our sketching club, yesterday.

Dit zijn twee resultaten van de eerste modeltekenavond dit jaar van ons modeltekenclubje, gisteravond.

Fijne Feestdagen & Gelukkig Nieuwjaar – Merry Christmas & Happy New Year

Fijne Feestdagen & Gelukkig Nieuwjaar – Merry Christmas & Happy New Year

Van Zanten

Van Zanten

A Van Zanten comic for the economist magazine ESB. My translation: 1) Grandson: They have gone crazy at school, grandpa! Now I have to formulate my own education objective. 2) Grandson: Well, Miss Teacher, I have made up my mind: I want to spend my time in school with as little waste of energy as possible. 3) Grandson: Then I will have more time to focus on increasing the clickrates for my vlogs, on my investments in crypto currencies and on the improvement of my level in professional e-sports. 4) Miss Teacher: We don’t have to worry about his 21st century skills.

Een Van Zanten-strip voor het economenblad ESB.

Modeltekenen – Life drawing

Modeltekenen – Life drawing

Yesterday, our little life drawing club met again. These are some of my best results.

Gisteren kwam ons kleine modeltekenclubje weer samen. Dit zijn een aantal van mijn beste resultaten.

 

Urban Sketchers Nederland: Maastricht

Urban Sketchers Nederland: Maastricht

Last Saturday, I participated in the Sketch Day of the Urban Sketchers Nederland in Maastricht. 70 Artists met in a cold but mostly dry Maastricht. The sketch above was made from a café terrace on the market square. After I finished it, a waiter dropped a tray of beer and wine on it. I quickly dried it under a terrace heater (drawing tip!) and there is almost no visible damage.

Afgelopen zaterdag deed ik mee aan de Schetsdag van de Urban Sketchers Nederland in Maastricht. Zo’n 70 tekenaars verzamelden zich in een koud maar overwegend droog Maastricht. De schets hierboven maakte ik op een café-terras aan de Markt. Toen ik de tekening net af had, liet een ober een blad met bier en wijn over de tekening heen vallen. Ik droogde de tekening snel onder een terrasverwarmer (tekentip!) en er is vrijwel geen zichtbare schade.


Photo/foto: Linda Toolsema

 

A sketch made in the Bassin. A very quiet spot this Saturday.

Een schets in het Bassin. Een heel rustige plek deze zaterdag.

Time was running fast last Saturday. I made a quick sketch of two lovely houses on the Grote Gracht. Very colourful houses too, but I had to leave to do my duty as treasurer of the Urban Sketchers Nederland Foundation. It was a very good day for me and our Foundation. Thanks to Ruud for the organisation and to Linda for being my companion for the day!

De tijd ging snel, afgelopen zaterdag. Ik maakte nog een snelle schets van twee schattige huizen in de Grote Gracht. Kleurrijke huizen ook, maar ik moest vertrekken om mijn taken als penningmeester van de Stichting Urban Sketchers Nederland waar te nemen. Het was een goede dag voor mij en onze Stichting. Dank je wel Ruud, voor de organisatie, en dank je wel Linda voor het gezelschap!

Warm sweaters – Warme truien

Warm sweaters – Warme truien

This morning, I went to the Taalklas in Houten (where refugee children learn dutch), to have a drawing workshop. The pictures above were taken in the youngest group. I started by reading/showing to them the picture book ‘De verrassing’ (The surprise) by Sylvia van Ommen and than we drew animals with warm sweaters (among them even a fish). Not only warm sweaters, but very colourful ones too!

Vanochtend ging ik weer naar de Taalklas in Houten voor een tekenworkshop. De foto’s hierboven maakte ik in de jongste groep. Ik begon met het voorlezen van het prentenboek ‘De verrassing’ van Sylvia van Ommen en daarna tekenden we dieren met lekker warme truien (waaronder zelfs een vis). Niet alleen warme truien, maar ook heel kleurrijke!

Concert in Culemborg

Concert in Culemborg

Next year, the town of Culemborg will celebrate its 700th birthday. Yesterday, the festive year was opened with a galaconcert of the famous pianoplaying Jusse brothers and the Nederlands Kamerorkest in the Barbara Church. I made a reportage in drawings of the build-up of the stage and the general rehearsal for the concert. This is a selection of the drawings I made.

Volgende jaar bestaat Culemborg 700 jaar. Het feestjaar werd gisteren geopend met een galaconcert van de bekende pianospelende Jusse-broers en het Nederlands Kamerorkest in de Grote of Barbarakerk. Ik maakte een reportage in tekeningen van de opbouw van het podium tot en met de laatste repetities.

My first drawing of the day. Flags are hung behind the stage (later, they had to be removed because of the magnificent lighting plan).

Mijn eerste tekening van de dag. Er worden vlaggen opgehangen (later moesten ze weer weg vanwege het prachtige lichtplan).

The organ in the back of the church… it had to remain silent.

Het orgel achterin de kerk… het moest stil blijven.

I didn’t realise that tuning pianos took so long. I started with this quick sketch, thinking I had only a very short time. But it took around than one and a half  hour for each of the pianos.

Ik realiseerde me niet dat het stemmen van een piano zo lang duurde. Ik begin met deze snelle schets in de veronderstelling dat ik weinig tijd zou hebben. Maar het kostte ongeveer anderhalf uur per piano!

Around two o’clock, musicians and roadies of the Nederlands Kamerorkest started to arrive. I saw some interesting backpacks.

Rond twee uur begonnen de musici van het Nederlands Kamerorkest binnen te komen. Ik zag interessante rugzakken.

Concert rehearsal. For someone like me it is amazing how 30-40 people can play together so well. Even when it was still light in the church (though a little dark if you draw), the light plan already looked terrific.

Concertrepetitie. Voor iemand als ik is het verbazend hoe 30-40 mensen zo goed kunnen samenspelen. Ook al was het nog licht in de kerk (om te tekenen al een beetje te donker) zag het lichtplan er al geweldig uit.

Finally, the stars arrived for the final rehearsal with the orchstra. In the church it was too dark to draw anything else but  almost black and white sketches.

Uiteindelijk arriveerden de sterren van het concert voor de laatste repetitie met het orkest. In de kerk was het intussen te donker om nog iets anders dan vrijwel zwartwit schetsen te maken.


Met dank aan Peter en Anja Elbertse

Birds in winter – Vogels in de winter

Birds in winter – Vogels in de winter

Two cartoons I made for biology lessons about animal behaviour. Pigeons stay here in winter, storks go to warmer places.

Twee cartoons die ik maakte voor biologielessen over diergedrag. Duiven blijven hier ind e winter, ooievaars gaan naar warmere oorden.

Page 5 of 51 ← First ... 3 4 5 6 7 ... Last →