Mijn blog Berichten van Roger Klaassen - page 5

Maken-Creation

Maken-Creation

A wall chart about ‘Creation’, for use at primary schools.

Een praatplaat over ‘Maken’, voor basisscholen.

ORD2018

ORD2018

Yesterday, I made a reportage in drawings during the first day of the ORD2018 (Education Research Days) at the Radboud University in Nijmegen. It was a twelve hours drawing marathon,  almost non-stop. One of my first drawings shows the registration desk, where participants checked in.

Gisteren maakte ik een reportage in tekeningen tijdens de eerste dag van de ORD2018 (Onderwijs Research Dagen) op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het was een twaalf uur lange tekenmarathon, vrijwel zonder onderbrekingen. Op een van de eerste tekeningen zie je de registratiedesk waar de deelnemers incheckten.

In the morning, there were workshops as a pre-program to the actual ORD2018. Here, teachers are discussing ‘motivational teaching’. Blue event bags were everywhere.

In de ochtend waren er een aantal workshops, die voorafgingen aan de eigenlijke ORD2018. Hier wordt ‘motiverend lesgeven’ besproken. De blauwe evenementtassen waren overal.

The main objective was to have an impression of the whole day, in drawings. Here are people standing in line for the lunch buffet.

Het belangrijkste doel was om een impressie van de hele dag te krijgen, in tekeningen. Hier staan de deelnemers in de rij voor het lunchbuffet.

One of the objectives of the day was to show different ways of working in workshops. We made a selection of workshops – ending up with many drawings of people behind tables anyway. In the session shown above, participants discussed education problems, while being observed by experts. I left the workshop halfway, so I cannot tell what has been done with these observations.

Een van de doelen van de dag was om verschillende werkvormen te laten zien. We maakten een keuze uit workshops… om uiteindelijk toch heel veel tekeningen te hebben van mensen achter tafels. In de workshop op de tekening hierboven bespraken deelnemers een onderwijsprobleem, terwijl ze door experts werden geobserveerd. Ik verliet de workshop halverwege, dus ik kan niet vertellen hoe deze observaties later zijn gebruikt.

The reception at the end of the first day of the ORD2018. In the background, you can see screens where my drawing were shown.

De receptie aan het eind van de eerste dag van de oRD2018. In de achtergrond de borden waarop mijn tekeningen te zien waren.

Sometimes, people ask me what I can make in one day. Well, this is an overview of my drawings from 13 june.

Soms vragen mensen me wat ik op een dag kan maken. Hierboven een overzicht van alle tekeningen die ik maakte op 13 juni.

Boekpresentatie ‘Kun jij dit?’

Boekpresentatie ‘Kun jij dit?’

Last Friday, Annemarie Muysert-Baars and I presented our book ‘Kun jij dit?’. The first copy of the book was given to two children of the Julianaschool, after we had read it to all the children of their class. They listened to the story, thought about it and guessed at its development… and they moved like animals. In the afternoon, Annemarie read the book again to quite a big audience, while I was making drawings in more than 40 books.

Afgelopen vrijdag presenteerden Annemarie Muysert-Baars en ik ons boek ‘Kun jij dit?’ in de bibliotheek van Culemborg. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan twee kinderen van de Koningin Julianaschool, nadat we het boek aan de hele klas hadden voorgelezen. Ze luisterden naar het verhaal, dachten erover na en raadden naar het vervolg… maar vooral bewogen ze als echte dieren! ‘s Middags las Annemarie het boek nog eens voor aan een flink publiek, terwijl ik tekeningetjes maakte in wel meer dan 40 boeken.

Wil je ‘Kun jij dit?’ kopen? Ga dan naar de boekhandel van onze uitgever, Levendig Uitgever. Of in je eigen favoriete boekhandel…

Amsterdam Sketch Weekend

Amsterdam Sketch Weekend

On 2 and 3 june, I participated at the Sketch Weekend of the Urban Sketchers Nederland in Amsterdam. The meeting point was Café-Restaurant Amstelhoeck, with its great view over the River Amstel. I made the sketch above in the early morning of the second day, when all was till very quiet.

Op 2 en 3 juni deed ik mee aan het Sketch Weekend van de Urban Sketchers Nederland in Amsterdam. De ontmoetingsplek was Café-Restaurant Amstelhoeck, waarvandaan je een prachtig zicht over de Amstel hebt. Ik maakte de tekening hierboven in de vroege ochtend van de tweede dag, toen alles nog heel rustig was.

This is the Café ‘t Hooischip. The first day was clouded day… it would have been nice to have some more contrast between sunny and shadowy surfaces in this sketch.

Dit is Café ‘t Hooischip. De eerste dag was het bewolkt… het zou mooi zijn om meer contrast te hebben gehad tussen zonnige en schaduwrijke plekken in deze schets.

The Staalmeestersbrug where the Staalstraat crosses the Groenburgwal. The most ‘Amsterdammish’ sketch I made, I think.

De Staalmeestersbrug waar de Staalstraat kruist met de Groenburgwal. De meeste Amsterdamse schets die ik gemaakt heb, denk ik.

A sunny Rembrandtplein. If you want to see more Amsterdam sketches, look here. Thanks to the organisation and all volunteers and to all participants for making it such a great weekend!

Een zonnig Rembrandtplain. Als je meer schetsen uit Amsterdam wil zien, kijk dan hier. Hartelijk dank aan de organisatie, alle vrijwilligers en alle deelnemers die er een geweldig weekend van hebben gemaakt!

Stichting Tekenen voor Kinderen

Stichting Tekenen voor Kinderen

In a few weeks, I will start volunteer work for the ‘Stichting Tekenen voor kinderen’ (Draw for Children Foundation) in the Prinses Maxima Centrum, where children are treated for cancer. Today, I had a first try together with an experienced hospital-artist at the Wilhelmina Children Hospital. The objective of the Foundation is to give children a short moment of happiness and distraction from their disease by making a drawing for them. The child may choose whatever it likes, so we artists have to be flexible and allround: this morning, Maysa wanted a lion.

Over een aantal weken ga ik als vrijwilliger voor de ‘Stichting Tekenen voor Kinderen’ in het Prinses Maxima Centrum, een gloednieuw ziekenhuis voor de behandeling van kinderen met kanker. Vandaag ging ik proefdraaien met een ervaren ziekenhuistekenaar in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Het doel van de Stichting is om de kinderen een kort moment van geluk en afleiding van hun ziekte te geven door een tekening voor ze te maken. Het kind mag kiezen wat het wil, dus wij als tekenaars moeten flexibel en van alle markten thuis zijn: vanochtend wilde Maysa een leeuw.

More info/Meer info: Stichting Tekenen voor Kinderen

Zutphen

Zutphen

Yesterday I went to a sketch day of the Gelderland Urban Sketchers in Zutphen. Because it was very hot, we not only looked for beautiful views to sketch, but also for shadow. The sketch above was made in the oddly named Naadzak street, still early in the morning.

Gisteren ging ik naar een schetsdag van de Gelderland Urban Sketchers in Zutphen. Het was erg heet, dus we zochten niet alleen mooie uitzichten om te tekenen, maar ook naar schaduw. De schets hierboven maakte ik in een straatje met de vreemde naam van Naadzak. Het was nog vroeg en koel.

Next stop was the place before the Stedelijk Museum. On the left you see the old City Hall, on the right a part of the Walburgis Church.

De volgende halte was het pleintje voor het Stedelijk Museum. Links het Oude Stadhuis, rechts een deel van de Walburgiskerk.

I crossed the street to draw the entrance of the Stedelijk Museum itself. The tiny figure is drawing friend Sjoukje, just before she fled to a shaded spot.

Ik stak de weg over om de ingang van het Stedelijk Museum zelf te tekenen. Het kleine figuurtje is tekenvriendin Sjoukje, net voordat ze de schaduw opzocht.

 

On the Houtmarkt, there was a big fair. I wanted to draw it because it was so colourful. But because I only found a good place to draw in the plain sunlight, I made a quick sketch with only a few watercolour shadows. Thank you, Ingrid and Gerard, for the organisation and all participants for your company!

Op de Houtmarkt was er een flinke markt. Ik wilde hem graag tekenen omdat het zo lekker kleurrijk was. Ik vond echter alleen een mooie plek om te gaan staan in de volle zon, dus ik maakte een snelle schets met alleen wat schaduwen in aquarel. Ingrid en Gerard, bedankt voor de organisatie; alle deelnemers, bedankt voor de gezelligheid!

A few more sketches: click here/Nog enkele schetsen meer: klik hier.

Taalklas Houten (the end – slot)

Taalklas Houten (the end – slot)

Last Tuesday, I had my last workshops with the children of the Taalklas in Houten. One and a half year ago, I joined the project ‘Een boek voor jou’, an initiative of Marit Törnqvist. She had the brilliant idea to offer refugee children (mostly from Syria at that time) a book with a selection of stories and illustrations of dutch writers and illustrators in arabic. Writers and illustrators were asked to bring the books to AZCs (Asylum Seekers Centers) and Taalklassen (Language classes) and to make it a special event by giving workshops. I went to the Taalklas in Houten and kept coming back there every month, and I taught some workshops in the AZC in Gorinchem too, almost 20 taken together – often together with my drawing friend Ivy. It was an inspiring adventure: the children were enthusiastic and  the teachers forgave me my lack of pedagogical skills. The Taalklas will be closing its doors soon, else I would have liked to continue there. Thank you, Marit, for your great initiative! Thank you, teachers and Ivy, for helping me! And thank you, children, for being so very sweet and enthusiastic! Continue to do well!

Afgelopen dinsdag had ik mijn laatste workshops bij de kinderen van de Taalklas in Houten. Anderhalf jaar geleden sloot ik me aan bij het project ‘Een boek voor jou’, een initiatief van Marit Törnqvist. Marit had het prachtige idee om een bloemlezing van verhalen en tekeningen van de beste Nederlandse schrijvers en illustratoren in het Arabisch aan te bieden aan vluchtelingenkinderen (de meesten uit Syrië op dat moment). Schrijvers en illustratoren werd gevraagd de boeken naar AZC’s en taalklassen te brengen en om daar een speciale gebeurtenis van te maken door het geven van workshops. Ik ging naar de Taalklas in Houten en bleef er iedere maand terugkomen, en ik gaf een aantal workshops op het AZC in Gorinchem, alles bij elkaar bijna 20 keer – vaak samen met mijn tekenvriendin Ivy. Het was een inspirerend avontuur: de kinderen waren enthousiast en de juffen vergaven mij mijn gebrek aan pedagogische vaardigheden. De Taalklas sluit binnenkort haar deuren, anders had ik er zeker nog willen doorgaan. Dank je wel, Marit, voor je geweldige initiatief! Dank jullie, juffen en Ivy, voor jullie hulp! En dank jullie allemaal, kinderen, dat jullie zo lief en enthousiast zijn geweest! Blijf je best doen!

On the pictures (made by teacher Nabil). Top: The last children of the Taalklas, together with teachers and a helpful mother – Bottom: Me and Ram.

Op de foto’s (gemaakt door meester Nabil). Boven: De laatste kinderen van de Taalklas, samen met de juffen en een hulpvaardige moeder. – Beneden: ik en Ram.

5 sterrenreview voor ‘Kun jij dit?’

5 sterrenreview voor ‘Kun jij dit?’

I am happy to read the first review of our picture book ‘Kun jij dit?’ – 5 stars. See below the text in dutch.

Ik ben blij met de eerste recensie van ‘Kun jij dit?’ – 5 sterren op de Libris-site! Zie de tekst hieronder.

Mooi bruikbaar prentenboek over vriendschap en het ontdekken van je talenten
dinsdag, 22 mei 2018 door: Ineke tipt…

Siem de schildpad wil graag spelen. Als hij bij slang, leeuw en aap komt dagen die hem uit om zoals een aap op zijn borst te roffelen of zoals een slang te kronkelen en zo hard als een leeuw te brullen. Een schildpad kan dat natuurlijk niet.
Siem wordt daar erg verdrietig en onzeker van, hij kan eigenlijk niets. Gelukkig is Kasper zijn vriend de muis er om hem op te beuren en samen uit te zoeken wat Siem dan wel kan. En als Siem dan ook nog het leven van Kasper redt als er een grote roofvogel aankomt dan is Siem natuurlijk weer helemaal opgebeurd. Een heerlijk boek met lekker grote en duidelijk illustraties waardoor het voorlezen ook voor een groep met kinderen erg fijn is. Leuk vind ik dat de illustrator met weinig lijnen in de gezichten van de dieren, zoveel emoties heeft weten vast te leggen zodat je over het boek ook goed daarover kan napraten. Maar voor kleuters zal het ook geweldig zijn om de bewegingen van de dieren na te doen. Kortom een erg leuk boek om met kleuters vaak uit de kast te pakken.

Van Zanten

Van Zanten

A Van Zanten comic for the economist magazine ESB, an issue about the dutch ‘topsectorenbeleid’ or ‘top sector approach’. This is a long term industry policy to stimulate cooperation between companies and research institutes, to encourage research and innovation – all with the goal to make the dutch industry more competitive. My translation: 1) VZ: In my neighborhood, I also have my top sectors policy. 2) Sign on the food truck: Kroket Korner (a kroket is a typically dutch snack. VZ: For example, for years I have been supporting this top-of-the-bill craftsman with his state-of-the-art products. Man in truck: And successfully: shortly I will open another truck three blocks away.

Een Van Zanten-strip voor het economische tijdschrift ESB, een nummer over het Nederlandse topsectorenbeleid.

Kun jij dit?

Kun jij dit?

Together with Annemarie Muysert-Baars, I made the picture book ‘Kun jij dit? ‘ (‘Can you do this?’), published by Levendig Uitgever. The book tells a story about the insecure turtle Siem and his energetic friend Kasper the mouse.

Samen met Annemarie Muysert-Baars maakte ik het prentenboek ‘Kun jij dit?’, uitgegeven door Levendig Uitgever. De tekst op de achterkant:

Siem de schildpad wil graag met de andere dieren spelen. Aap, leeuw en slang lachen hem uit. Want Siem kan vast niet wat die stoere dieren wel kunnen. Dan komt Siem zijn vriend tegen, Kasper de muis. Samen verkennen ze wat Siem wel en niet kan. Kun jij dit? is een krachtig ‘beweeg’ verhaal over vertrouwen, vriendschap, het ontdekken van je talenten en doorzettingsvermogen.

You can buy it here Je kunt het hier kopen!

 

 

Wilgje

Wilgje

I drew a map for outdoor sports company Wilgje: a bird’s-eye view of the area and its buildings.

Voor Wilgje Buitensport in Buren tekende ik een plattegrond: een volgelvluchtperspectief van het terrein en de gebouwen.

 

France – Frankrijk

France – Frankrijk

Last week, we went on a holiday to France. My first sketch was a very quick one, made on the Place de la Concorde in Paris.

De afgelopen week gingen we op vakantie naar Frankrijk. Mijn eerste tekening was deze snelle schets van de Place de la Concorde.

 

Another sketch from Paris. Looking up to Sacré Coeur from the Place Dalida. Montmartre is one of my favourite quarters of Paris.

Nog een schets uit Parijs, vanaf de Place Dalida omhoogkijkend naar de Sacré Coeur. Montmartre is één van mijn favoriete wijken van Parijs.

After Paris, we moved to Amboise, a town dominated by the Château Royal. This drawing was made on an island in the River Loire.

Na Parijs gingen we verder naar Amboise. De stad wordt gedomineerd door het Château Royal. Ik maakte deze tekening vanaf een eilandje in de Loire.

This is the Chapelle Saint Hubert, part of the Château Royal – one of my favourite sketches during this holiday.

De Chapelle Saint Hubert, deel van het Château Royal – één van mijn favoriete schetsen van deze vakantie.

After Amboise, we went to Honfleur. We have been there quite often, but I think we will go back there again and again.

Na Amboise: Honfleur. In Honfluer zijn we al best vaak geweest, maar ik denk dat we er steeds blijven terugkeren.

 

Honfleur is best known for its vieux Bassin – an inevitable sketching spot.

Honfleur is bekend vanwege het Vieux Bassin – een onvermijdelijke schetsplek.

Mers-les-Bains, a lovely town on the Normandy coast, located between high white cliffs.

Mers-les-Bains, een prachtige badplaats aan de Normandische kust, ingeklemd tussen de hoge witte krijtrotsen.

I love rooftop drawings. I think I have to come back to Mers-les-Bains to make an even more detailed sketch in colour. If you want to see even more of my drawings from France, take a look at this page.

Ik hou van ‘rooftop drawings’. Ik denk dat ik nog eens terug moet naar Mers-les-Bains voor een nog gedetailleerdere tekening in kleur. Als je nog meer van mijn tekeningen uit Frankrijk wil zien, neem dan een kijkje op deze pagina.

Spring – Lente (2)

Spring – Lente (2)


Another spring post: blossoming trees in Culemborg. I passed this street last Thursday and these magnificent trees screamed to be drawn. So I returned Friday.

En weer een lente-achtig bericht: bloesem in Culemborg. Ik fietste donderdag door deze straat en de schitterende bomen schreeuwden erom om getekend te worden. Dus ik ging er vrijdag weer naar toe.

Spring – Lente

Spring – Lente

With the high temperatures we are enjoying right now, I expect many people will work in their gardens this weekend. This picture was made for public health information about ‘Healthy Pregnancy’ – wear gloves when you are gardening.

Nu we kunnen genieten van de hoge temperaturen, verwacht ik dat veel mensen dit weekend in de tuin aan de slag gaan. Deze tekening maakte ik voor informatiemateriaal over ‘Gezond Zwanger’ – draag handschoenen bij het tuinieren.

Taalklas Houten

Taalklas Houten

All happy faces this morning at the Taalklas in Houten, where refugee children learn dutch. With the oldest group, we went out for a real urban sketching workshop. The kids loved it – and so did the teachers and I. I said goodbye to three of the children: they have learnt dutch so well that they will go to regular schools after the May holidays – good luck!

Allemaal blije gezichtjes, vanochtend in de Taalklas in Houten (waar vluchtelingenkinderen Nederlands leren). Met de oudste groep trokken we er op uit voor een echte urban sketching workshop. De kinderen genoten er van – en de juffen en ik ook. Van drie kinderen nam ik afscheid: zij hebben het Nederlands inmiddels zo goed onder de knie dat ze na de meivakantie verder gaan op een ‘normale’ school – heel veel geluk!

Photos/Foto’s: meester Nabil – dank je wel!

Zorgen – Caring

Zorgen – Caring

An illustration for what we call a ‘conversation plate’ (I don’t know the correct english term), used to explain children all kinds of ‘caring’: caring for yourself, for others, for plants and animals, etcetera.

Een praatplaat over verschillende manieren van ‘zorgen’: zorgen voor jezelf, zorgen voor anderen, zorgen voor planten en dieren, en. enz.

Den Haag – The Hague

Den Haag – The Hague

Last Saturday, the Urban Sketchers Nederland had a Sketch Day in The Hague (organised in cooperation with the USK Den Haag). 70 sketchers came together to sketch around the Plein and the government buildings of the Binnenhof. We started at the Plein (in fact, it was my last sketch of the day) where classic buildings and modern highrises come together, under the watchful eye of William of Orange.

Afgelopen zaterdag hadden de Urban Sketchers Nederland een schetsdag in Den Haag, georganiseerd in samenwerking met USK Den Haag. 70 tekenaars kwamen bij elkaar om te tekenen rond het Plein en het Binnenhof. We begonnen op het Plein, waar klassieke bebouwing en moderne hoogbouw contrasteren onder het waakzame oog van Willem van Oranje.

Due to a miscalculation I was in The Hague very early, so I had time to make some early morning sketches. This one was made near the Central Station.

Door een rekenfoutje was ik erg vroeg in Den Haag, dus ik had tijd voor wat ochtendschetsen. Deze maakte ik vlakbij Den Haag Centraal.

And another early sketch, made from an interior garden of an office complex – a place that would be a very uncomfortable sketching spot on working days, I think.

En nog een vroege tekening, gemaakt vanaf een soort binnentuin van een kantorencomplex – een ongemakkelijke plaats om te tekenen op werkdagen, lijkt me.

The government buildings of the Binnenhof, seen from the Hofvijver (Court’s Pond).

Het Binnenhof gezien vanaf de Hofvijver.

The magnificent building of Steltman Jewellers on the Plaats, near the Hofvijver. We were very lucky that it was the first really warm day of the year – it couldn’t be better for a sketch day. Thanks to all participants and the ladies of USK Den Haag!

Het prachtige gebouw van Steltman Juwelier op de Plaats, vlakbij de Hofvijver. We hadden het geluk dat het de eerste echt warme dag van het jaar was – het weer kon niet beter voor een schetsdag. Dank aan alle deelnemers en de dames van USK Den Haag!

Culemborg

Culemborg

Yesterday, I went out to sketch in my town Culemborg. The sketch above shows the roof chaos I see every time when I walk from the parking lot to the city center. In the afternoon, I drew the construction works near my house.

Gisteren ging ik de deur uit om wat te tekenen in Culemborg. Op de schets hierboven zie je de wirwar van daken die ik elke keer zie als ik van de parkeerplaats naar het centrum loop. ‘s Middags tekende ik huizen in aanbouw vlakbij mijn huis.

De Vergarde

De Vergarde

Camping season is going to start soon. Since a few years, I have been making drawings for Recreation Park De Vergarde. These two drawings are part of a series of drawings I made for them this year: the restaurant and the theater.

Het kampeerseizoen gaat weer beginnen. Ik maak al een aantal jaren tekeningen voor het Recreatiepark De Vergarde. Deze twee tekeningen maken deel uit van een serie tekeningen die ik dit jaar voor ze maakte: het restaurant en het theater.

Van Zanten

Van Zanten

A Van Zanten comic for the economist magazine ESB, an issue about ‘Natural disasters and climate damage’. My transaltion: 1) VZ: The economic damage of natural disaster will increase. We will get some tips from a flood damage control specialist. 2) Tip 1: a boat in the attic – Tip 2: a waterproof house with the entrance at least 5 meters above sea level – Tip 3: a water mill will keep your phone charged. – Specialist: And you, mr. Van Zanten, what do you do yourself to prevent flood damage? 3) VZ: I am always wearing an inflatable ring. – Specialist: Bravo! Clever and discrete!

Een Van Zantenstrip voor het economische blad ESB, een themanummer over ‘Natuurrampen en klimaatschade’.

Page 5 of 52 ← First ... 3 4 5 6 7 ... Last →