Mijn blog Berichten van Roger Klaassen - page 5

Concert in Culemborg

Concert in Culemborg

Next year, the town of Culemborg will celebrate its 700th birthday. Yesterday, the festive year was opened with a galaconcert of the famous pianoplaying Jusse brothers and the Nederlands Kamerorkest in the Barbara Church. I made a reportage in drawings of the build-up of the stage and the general rehearsal for the concert. This is a selection of the drawings I made.

Volgende jaar bestaat Culemborg 700 jaar. Het feestjaar werd gisteren geopend met een galaconcert van de bekende pianospelende Jusse-broers en het Nederlands Kamerorkest in de Grote of Barbarakerk. Ik maakte een reportage in tekeningen van de opbouw van het podium tot en met de laatste repetities.

My first drawing of the day. Flags are hung behind the stage (later, they had to be removed because of the magnificent lighting plan).

Mijn eerste tekening van de dag. Er worden vlaggen opgehangen (later moesten ze weer weg vanwege het prachtige lichtplan).

The organ in the back of the church… it had to remain silent.

Het orgel achterin de kerk… het moest stil blijven.

I didn’t realise that tuning pianos took so long. I started with this quick sketch, thinking I had only a very short time. But it took around than one and a half  hour for each of the pianos.

Ik realiseerde me niet dat het stemmen van een piano zo lang duurde. Ik begin met deze snelle schets in de veronderstelling dat ik weinig tijd zou hebben. Maar het kostte ongeveer anderhalf uur per piano!

Around two o’clock, musicians and roadies of the Nederlands Kamerorkest started to arrive. I saw some interesting backpacks.

Rond twee uur begonnen de musici van het Nederlands Kamerorkest binnen te komen. Ik zag interessante rugzakken.

Concert rehearsal. For someone like me it is amazing how 30-40 people can play together so well. Even when it was still light in the church (though a little dark if you draw), the light plan already looked terrific.

Concertrepetitie. Voor iemand als ik is het verbazend hoe 30-40 mensen zo goed kunnen samenspelen. Ook al was het nog licht in de kerk (om te tekenen al een beetje te donker) zag het lichtplan er al geweldig uit.

Finally, the stars arrived for the final rehearsal with the orchstra. In the church it was too dark to draw anything else but  almost black and white sketches.

Uiteindelijk arriveerden de sterren van het concert voor de laatste repetitie met het orkest. In de kerk was het intussen te donker om nog iets anders dan vrijwel zwartwit schetsen te maken.


Met dank aan Peter en Anja Elbertse

Birds in winter – Vogels in de winter

Birds in winter – Vogels in de winter

Two cartoons I made for biology lessons about animal behaviour. Pigeons stay here in winter, storks go to warmer places.

Twee cartoons die ik maakte voor biologielessen over diergedrag. Duiven blijven hier ind e winter, ooievaars gaan naar warmere oorden.

Junior Taalscheurkalender 2018

Junior Taalscheurkalender 2018

Well, because this is the time of the year to buy calendars – for yourself or as a present – I like to remind you of the Van Dale Junior Taalscheurkalender. With puzzles, fun facts, rebuses and cartoons like the ones below.

Omdat het nu de juiste tijd is om een kalender te kopen – voor jezelf of voor een ander – wil ik jullie nog eens wijzen op de Van Dale Junior Taalscheurkalender. Met puzzles, weetjes, rebussen en cartoons zoals hieronder.

Sinterklaas in Culemborg (2)

Sinterklaas in Culemborg (2)

I made this poster for a Sinterklaas play on Saturday 2 december, in De Gelderlandfabriek in Culemborg.

Ik maakte deze affiche voor de Sinterklaasvoorstelling ‘Wachten op Sinterklaas’. De voorstelling wordt volgende week zaterdag, 2 december, twee keer opgevoerd: om 13:30 en om 14:00. Kom allemaal naar De Gelderlandfabriek in Culemborg!

More info/meer info: www.showbizznomaden.nl

Sinterklaas in Culemborg

Sinterklaas in Culemborg

Tomorrow, 18 december, Sinterklaas (the dutch Santa) will arrive in Culemborg. I made this colouring page for the children of Culemborg. You can download it here.

Morgen, 18 december, komt Sinterklaas aan in Cuelmborg. Ik maakte weer een kleurplaat voor de kinderen van Culemborg. Je kunt hem hier downloaden.

Van Zanten

Van Zanten

A new Van Zanten comic for the economist magzien ESB, about the monetary policy of the European Central Bank. My translation: 1) It eats debt papers… it provokes high ups and deep downs… it causes bubbles. 2) VZ: This sounds like a theme park attraction. You were talking about the European Central Bank, I thought? Man: I was!

Een Van Zanten-strip voor het economische tijdschrift ESB, deze keer over het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank.

Reportage AZC Gorinchem

Reportage AZC Gorinchem

Since this summer, I have been giving drawing workshops to refugee children in the AZC (Asylum Seekers’ Center) in Gorinchem. The AZC will close in december and inhabitants will be transferred to other AZCs and employees have to find new jobs. I wanted to make a reportage in drawings of ‘One day in the AZC Gorinchem’, and the location manager allowed me to do this. I made drawings of the building, of employees at work, of people cooking in the communal kitchens and – most important – I made portraits of some inhabitants, with their stories. It was a very impressive and busy day. With the results, I made a 12-page book, which will be offered to all portrayed people and to employees of the AZC.

Sinds deze zomer geef ik tekenworkshops aan vluchtelingenkinderen in het AZC in Gorinchem. Dit AZC gaat sluiten in december en de bewoners zullen moeten verhuizen naar andere AZCs en de medewerkers zullen ander werk moeten vinden. Ik wilde graag een reportage in tekeningen maken van ‘Een dag in het AZC Gorinchem’, en de locatiemanager gaf toestemming om dit te komen doen. Ik maakte tekeningen van het gebouw, van medewerk(st)ers, van bewoners die eten kookten in de gemeenschappelijke keukens en – het belangrijkste – ik maakte portretten van enkele bewoners en hun verhalen. Het was een indrukwekkende en drukke dag. Van de resultaten maakte ik een boekje van 12 pagina’s, dat zal worden aangeboden aan de geportretteerden en medewerkers van het AZC.

Catharijne Convent

Catharijne Convent

Yesterday, I joined the Utrecht Urban Sketchers for a sketch meeting in the Museum Catharijne Convent, a museum of religious art. These are three medieval, wooden statues; some of them are missing hands, probably as a result of the Iconoclastic Fury of the 16th century. To protect the objects, we had to work with ‘dry media’. I used colour pencils.

Gisteren deed ik mee aan een schetsdag van de Utrecht Urban Sketchers in Museum Catharijne Convent, een museum voor religieuze kunst. Dit zijn drie middeleeuwse houten beelden; sommige missen een hand, waarschijnlijk als gevolg van de Beeldenstorm. Om de objecten te beschermen, moesten we werken met ‘droge materialen’. Ik gebruikte kleurpotloden.

Seasons – Jaargetijden

Seasons – Jaargetijden

A drawing showing the four seasons. I made it for biology lessons for the youngest pupils of primary schools.

Een tekening over de vier jaargetijden, gemaakt voor biologielessen voor de jongste leerlingen van de basisschool.

Sint Willibrordkerk

Sint Willibrordkerk

Last Sunday I participated in a sketch meeting of the Utrecht Urban Sketchers, my third sketch day in a week. We went sketching in the Sint Willibrordkerk, a very, very colourful church – unfortunately, you cannot see it in my drawings, because we were not allowed to use watercolours in the church. But even without the colours it was a challenge to capture the space of the building and complexity of the arcs and beams – when I more or less got it, it was time to leave. I think I have to go back there another time.

Afgelopen zondag deed ik mee aan een schetsmiddag van de Utrecht Urban Sketchers, mijn derde schetsdag in één week. We tekenden in de Sint Willibrordkerk, een heel erg kleurrijke kerk. In mijn tekeningen is van die kleurigheid niets te zien, want we mochten in de kerk geen aquarelverf gebruiken. Maar ook zonder kleur was het een uitdaging om de ruimte van het gebouw en de complexiteit van bogen en gewelven te vangen. Toen ik het min of meer door had, was het tijd om te vertrekken. Ik denk dat ik er nog eens naar toe moet.

Glazen Huis Culemborg

Glazen Huis Culemborg

Every December, the dutch radio station 3FM organises a week of fundraising for the Red Cross, called ‘3FM Serious Request’. DJs present a six days non-stop radio show from a ‘Glazen Huis’ (‘Glass House’). This year my town Culemborg has its own ‘Glazen Huis’. I contribute in three ways: I made a colouring page for the Culemborg children, I will be teaching a drawing workshop on Saturday 23 december (10 euro per child, the 10 euros go to the Red Cross) and I am for sale in an auction: for the highest bidder I will make a drawing of any subject or location in Culemborg. More information: click here.

Ook dit jaar is er weer de ‘3FM Serious Request’ actie voor het Rode Kruis (misschien wel beter bekend als het ‘Glazen Huis’). Het thema van dit jaar is ‘Breng ze weer samen’: het verenigen van gezinnen die door oorlog en geweld uit elkaar zijn geslagen. Culemborg heeft dit jaar zijn eigen Glazen Huis, op de markt. Ik doe er op drie manieren aan mee:

  • ik maakte een kleurplaat voor de kinderen – download hier een pdf van de kleurplaat
  • op zaterdagochtend 23 december geef ik een tekenworkshop voor kinderen vanaf 4 jaar, in het Culemborgse ‘Glazen Huis’. Het kost 10 euro per kind en dat geld gaat natuurlijk naar het Rode Kruis – je kunt al inschrijven voor deze workshop!
  • in de veiling kun je op mij bieden. Voor de hoogste bieder maak ik een tekening van een plek naar keuze in Culemborg. De opbrengst gaat naar het Rode kruis, natuurlijk.

Meer informatie en inschrijven voor de workshop: klik hier.

Schönberg

Schönberg

Sketches made in Schönberg, Belgium. My family has been spending holidays there for almost 50 years.

Tekeningen uit Schönberg, België. Mijn familie komt er al bijna 50 jaar op vakantie.

Scheveningen – Den Haag

Scheveningen – Den Haag

Yesterday, I went to a sketch meeting of the Urban Sketchers Den Haag, in Scheveningen. Great group of sketchers, great weather. The sketch above was made in the inner harbour (Tweede Haven) of Scheveningen. I was attracted to the tiny house, surrounded by the large building left and right – it made me think of the Pixar movie ‘Up!’

Gisteren deed ik mee aan de schetsmiddag van de Urban Sketchers Den Haag, in Scheveningen. Mooie groep schetsers, mooi weer. De schets hierboven maakte ik in de binnenhaven (Tweede Haven) van Scheveningen. Ik werd aangetrokken door het kleine huisje dat leek ingesloten door grote gebouwen links en rechts – het deed me denken aan de Pixar-film ‘Up!’

This sketch was made in Den Haag, on my way to Scheveningen. It shows the high rises of government buildings, seen from the Malieveld.

Deze tekening maakte ik in Den Haag, op weg naar Scheveningen. Je ziet de hoge ministeries, vanaf het Malieveld.

 

rogerklaassen_scheveningen

A panorama of the Tweede Haven – click on the image to see a larger version. Thanks to the Urban Sketchers Den Haag for the organisation!

Een panorama van de Tweede haven – klik op de afbeelding voor een vergroting. Urban Sketchers Den Haag, bedankt voor de organisatie!

Van Zanten

Van Zanten

A Van Zanten comic for the economist magazine ESB, an issue about CO2-emission trade system (ETS). In the leading article, it is explained that the price of CO2-emission (per ton of CO2) is too low to achieve the required reduction of CO2-emission needed to comply with the Paris climate agreement. My translation: ice bear: ‘Once upon a time, there was a CO2 emission trade system…’ On the book cover: ‘Climate agreements’.

Een Van Zanten-strip voor het economenblad ESB, een themanummer over het CO2-emissiehandelssysteem (ETS). In het hoofdartikel wordt uitgelegd dat de huidige prijs van CO2-uitstoot (per ton CO2) te laag is om de reductie van CO2-uitstoot te halen die nodig is om de klimaatafspraken van Parijs te halen.

A special life drawing session – Een speciale modeltekensessie

A special life drawing session – Een speciale modeltekensessie

Last Tuesday, out life drawing club can together for a sepcial life drawing session. One of our members brought some beautiful, classic dresses. To capture both models and dresses within ten minutes, I had to draw really fast.

Afgelopen dinsdagavond, kwam ons modeltekenclubje bij elkaar voor een bijzondere modeltekensessie. Eén van onze leden bracht een paar prachtige, klassieke jurken mee. Om de beide modellen en jurken in tien minuten te kunnen vangen, moest er heel snel gewerkt worden.

Get the creeps! – Gruwelijk eng!

Get the creeps! – Gruwelijk eng!

Yesterday, I had a workshop in the Taalklas Houten, the school where refugee children learn the dutch language. The theme of this year’s Children’s Book Week is ‘Get the creeps!’, so I wanted to make scary masks with the children. Even if the teachers wanted to keep it calm (‘getting the creeps’ and traumatised refugee children don’t go together well), a lot of scary masks were made. In the group with the youngest children, we made animal masks: cats, rabbits, a bear and a few lions. Two kids made masks with the faces of Ivy – my drawing friend who helps me with these workshops – and me… I assume these weren’t meant to give you the creeps!

Gisteren gaf ik weer een workshop in de Taalklas in Houten, waar vluchtelingenkinderen Nederlands leren. Omdat het thema van de Kinderboekenweek dit jaar ‘Gruwelijk eng!’ is, wilde ik enge maskers maken met de kinderen. Ook al wilden de juffen het kalm houden (griezelen en getraumatiseerde vluchtelingenkinderen gaan niet goed samen), werden er toch heel veel enge maskers gemaakt. In de groep met de jongste kinderen maakten we vooral dierenmaskers: poezen, konijnen, een beer en een paar leeuwen. Twee kinderen maakten maskers met de gezichten van Ivy – mijn tekenvriendin en helpende hand bij deze workshops – en van mij… dat zal toch niet griezelig bedoeld zijn?

E-bikes

E-bikes

For the ‘Utrechts Nieuwsblad’, I made this infographic or map for an article about going to work with an e-bike or even a high speed electrical bike Speed Pedelec.

Voor het Utrechts Nieuwsblad maakte ik deze infographic voor een artikel over het forensverkeer op e-bikes of zelfs de Speed Pedelec, de razendsnelle  elektrische fiets.

A walk – Een wandeling

A walk – Een wandeling

Last Friday, I walked around Culemborg. Above you see the town from the other side of the river Lek. On that other side of the river, looking north, you see the animal food factory in Schalkwijk, which I drew on the sketch below.

Afgelopen vrijdag wandelde in rond Culemborg. Hierboven zie je de stad vanaf de overkant van de Lek. Aan die overkant zie je richting noorden de dierenvoerfabriek in Schalkwijk, die ik tekende op de schets hieronder.

Waste – Afval

Waste – Afval

An illustration I made for a colouring page, about waste separation. PMD means plastic, metal and beverage carton.

Een illustratie die ik maakte voor een kleurplaat over afvalscheiding. PMD staat voor plastic, metaal (blik) en drankkarton.

Den Bosch

Den Bosch

Last Saturday, the Urban Sketchers Nederland had a sketch day in Den Bosch. 70 sketchers explored the city. The drawing above was made on the market square, the one below was made on a less picturesque (but very interesting to draw) part of Den Bosch – you can see some slight damage of the very last raindrops of the day. The best part of a sketch day, for me, is not the sketching itself, but the closing of the day, when all sketchers meet again. Artists of all levels of experience and skill, with a wide variety of personal styles and using different materials compare their results and exchange drawing tips – it is very inspiring! Thank you all for coming!

Afgelopen zaterdag hadden de Urban Sketchers Nederland een schetsdag in Den Bosch. 70 tekenaars tekenden de stad. De tekening hierboven maakte ik op de markt, de tekening hieronder maakte ik op een minder pittoresk (maar heel fijn om te tekenen) stukje Den Bosch – je kunt wat waterschade zien van de allerlaatste regendruppels van de dag. Het beste onderdeel van een schetsdag is voor mij niet het tekenen zelf, maar het moment waarop de tekenaars zich aan het eind van de dag weer verzamelen. Tekenaars in alle gradaties ervaring en vaardigheden, met een rijke variatie aan persoonlijke stijlen en die verschillende materialen gebruiken vergelijken dan elkaars schetsen en wisselen tekentips uit – erg inspireren! Iedereen bedankt voor het meedoen!

More sketches from Den Bosch: look here Meer schetsen uit Den Bosch: kijk hier.

Page 5 of 50 ← First ... 3 4 5 6 7 ... Last →