Mijn blog Berichten van Roger Klaassen - page 5

Van Zanten

Van Zanten

A Van Zanten comic for the economist magazine ESB, an issue about the dutch ‘topsectorenbeleid’ or ‘top sector approach’. This is a long term industry policy to stimulate cooperation between companies and research institutes, to encourage research and innovation – all with the goal to make the dutch industry more competitive. My translation: 1) VZ: In my neighborhood, I also have my top sectors policy. 2) Sign on the food truck: Kroket Korner (a kroket is a typically dutch snack. VZ: For example, for years I have been supporting this top-of-the-bill craftsman with his state-of-the-art products. Man in truck: And successfully: shortly I will open another truck three blocks away.

Een Van Zanten-strip voor het economische tijdschrift ESB, een nummer over het Nederlandse topsectorenbeleid.

Kun jij dit?

Kun jij dit?

Together with Annemarie Muysert-Baars, I made the picture book ‘Kun jij dit? ‘ (‘Can you do this?’), published by Levendig Uitgever. The book tells a story about the insecure turtle Siem and his energetic friend Kasper the mouse.

Samen met Annemarie Muysert-Baars maakte ik het prentenboek ‘Kun jij dit?’, uitgegeven door Levendig Uitgever. De tekst op de achterkant:

Siem de schildpad wil graag met de andere dieren spelen. Aap, leeuw en slang lachen hem uit. Want Siem kan vast niet wat die stoere dieren wel kunnen. Dan komt Siem zijn vriend tegen, Kasper de muis. Samen verkennen ze wat Siem wel en niet kan. Kun jij dit? is een krachtig ‘beweeg’ verhaal over vertrouwen, vriendschap, het ontdekken van je talenten en doorzettingsvermogen.

You can buy it here Je kunt het hier kopen!

 

 

Wilgje

Wilgje

I drew a map for outdoor sports company Wilgje: a bird’s-eye view of the area and its buildings.

Voor Wilgje Buitensport in Buren tekende ik een plattegrond: een volgelvluchtperspectief van het terrein en de gebouwen.

 

France – Frankrijk

France – Frankrijk

Last week, we went on a holiday to France. My first sketch was a very quick one, made on the Place de la Concorde in Paris.

De afgelopen week gingen we op vakantie naar Frankrijk. Mijn eerste tekening was deze snelle schets van de Place de la Concorde.

 

Another sketch from Paris. Looking up to Sacré Coeur from the Place Dalida. Montmartre is one of my favourite quarters of Paris.

Nog een schets uit Parijs, vanaf de Place Dalida omhoogkijkend naar de Sacré Coeur. Montmartre is één van mijn favoriete wijken van Parijs.

After Paris, we moved to Amboise, a town dominated by the Château Royal. This drawing was made on an island in the River Loire.

Na Parijs gingen we verder naar Amboise. De stad wordt gedomineerd door het Château Royal. Ik maakte deze tekening vanaf een eilandje in de Loire.

This is the Chapelle Saint Hubert, part of the Château Royal – one of my favourite sketches during this holiday.

De Chapelle Saint Hubert, deel van het Château Royal – één van mijn favoriete schetsen van deze vakantie.

After Amboise, we went to Honfleur. We have been there quite often, but I think we will go back there again and again.

Na Amboise: Honfleur. In Honfluer zijn we al best vaak geweest, maar ik denk dat we er steeds blijven terugkeren.

 

Honfleur is best known for its vieux Bassin – an inevitable sketching spot.

Honfleur is bekend vanwege het Vieux Bassin – een onvermijdelijke schetsplek.

Mers-les-Bains, a lovely town on the Normandy coast, located between high white cliffs.

Mers-les-Bains, een prachtige badplaats aan de Normandische kust, ingeklemd tussen de hoge witte krijtrotsen.

I love rooftop drawings. I think I have to come back to Mers-les-Bains to make an even more detailed sketch in colour. If you want to see even more of my drawings from France, take a look at this page.

Ik hou van ‘rooftop drawings’. Ik denk dat ik nog eens terug moet naar Mers-les-Bains voor een nog gedetailleerdere tekening in kleur. Als je nog meer van mijn tekeningen uit Frankrijk wil zien, neem dan een kijkje op deze pagina.

Spring – Lente (2)

Spring – Lente (2)


Another spring post: blossoming trees in Culemborg. I passed this street last Thursday and these magnificent trees screamed to be drawn. So I returned Friday.

En weer een lente-achtig bericht: bloesem in Culemborg. Ik fietste donderdag door deze straat en de schitterende bomen schreeuwden erom om getekend te worden. Dus ik ging er vrijdag weer naar toe.

Spring – Lente

Spring – Lente

With the high temperatures we are enjoying right now, I expect many people will work in their gardens this weekend. This picture was made for public health information about ‘Healthy Pregnancy’ – wear gloves when you are gardening.

Nu we kunnen genieten van de hoge temperaturen, verwacht ik dat veel mensen dit weekend in de tuin aan de slag gaan. Deze tekening maakte ik voor informatiemateriaal over ‘Gezond Zwanger’ – draag handschoenen bij het tuinieren.

Taalklas Houten

Taalklas Houten

All happy faces this morning at the Taalklas in Houten, where refugee children learn dutch. With the oldest group, we went out for a real urban sketching workshop. The kids loved it – and so did the teachers and I. I said goodbye to three of the children: they have learnt dutch so well that they will go to regular schools after the May holidays – good luck!

Allemaal blije gezichtjes, vanochtend in de Taalklas in Houten (waar vluchtelingenkinderen Nederlands leren). Met de oudste groep trokken we er op uit voor een echte urban sketching workshop. De kinderen genoten er van – en de juffen en ik ook. Van drie kinderen nam ik afscheid: zij hebben het Nederlands inmiddels zo goed onder de knie dat ze na de meivakantie verder gaan op een ‘normale’ school – heel veel geluk!

Photos/Foto’s: meester Nabil – dank je wel!

Zorgen – Caring

Zorgen – Caring

An illustration for what we call a ‘conversation plate’ (I don’t know the correct english term), used to explain children all kinds of ‘caring’: caring for yourself, for others, for plants and animals, etcetera.

Een praatplaat over verschillende manieren van ‘zorgen’: zorgen voor jezelf, zorgen voor anderen, zorgen voor planten en dieren, en. enz.

Den Haag – The Hague

Den Haag – The Hague

Last Saturday, the Urban Sketchers Nederland had a Sketch Day in The Hague (organised in cooperation with the USK Den Haag). 70 sketchers came together to sketch around the Plein and the government buildings of the Binnenhof. We started at the Plein (in fact, it was my last sketch of the day) where classic buildings and modern highrises come together, under the watchful eye of William of Orange.

Afgelopen zaterdag hadden de Urban Sketchers Nederland een schetsdag in Den Haag, georganiseerd in samenwerking met USK Den Haag. 70 tekenaars kwamen bij elkaar om te tekenen rond het Plein en het Binnenhof. We begonnen op het Plein, waar klassieke bebouwing en moderne hoogbouw contrasteren onder het waakzame oog van Willem van Oranje.

Due to a miscalculation I was in The Hague very early, so I had time to make some early morning sketches. This one was made near the Central Station.

Door een rekenfoutje was ik erg vroeg in Den Haag, dus ik had tijd voor wat ochtendschetsen. Deze maakte ik vlakbij Den Haag Centraal.

And another early sketch, made from an interior garden of an office complex – a place that would be a very uncomfortable sketching spot on working days, I think.

En nog een vroege tekening, gemaakt vanaf een soort binnentuin van een kantorencomplex – een ongemakkelijke plaats om te tekenen op werkdagen, lijkt me.

The government buildings of the Binnenhof, seen from the Hofvijver (Court’s Pond).

Het Binnenhof gezien vanaf de Hofvijver.

The magnificent building of Steltman Jewellers on the Plaats, near the Hofvijver. We were very lucky that it was the first really warm day of the year – it couldn’t be better for a sketch day. Thanks to all participants and the ladies of USK Den Haag!

Het prachtige gebouw van Steltman Juwelier op de Plaats, vlakbij de Hofvijver. We hadden het geluk dat het de eerste echt warme dag van het jaar was – het weer kon niet beter voor een schetsdag. Dank aan alle deelnemers en de dames van USK Den Haag!

Culemborg

Culemborg

Yesterday, I went out to sketch in my town Culemborg. The sketch above shows the roof chaos I see every time when I walk from the parking lot to the city center. In the afternoon, I drew the construction works near my house.

Gisteren ging ik de deur uit om wat te tekenen in Culemborg. Op de schets hierboven zie je de wirwar van daken die ik elke keer zie als ik van de parkeerplaats naar het centrum loop. ‘s Middags tekende ik huizen in aanbouw vlakbij mijn huis.

De Vergarde

De Vergarde

Camping season is going to start soon. Since a few years, I have been making drawings for Recreation Park De Vergarde. These two drawings are part of a series of drawings I made for them this year: the restaurant and the theater.

Het kampeerseizoen gaat weer beginnen. Ik maak al een aantal jaren tekeningen voor het Recreatiepark De Vergarde. Deze twee tekeningen maken deel uit van een serie tekeningen die ik dit jaar voor ze maakte: het restaurant en het theater.

Van Zanten

Van Zanten

A Van Zanten comic for the economist magazine ESB, an issue about ‘Natural disasters and climate damage’. My transaltion: 1) VZ: The economic damage of natural disaster will increase. We will get some tips from a flood damage control specialist. 2) Tip 1: a boat in the attic – Tip 2: a waterproof house with the entrance at least 5 meters above sea level – Tip 3: a water mill will keep your phone charged. – Specialist: And you, mr. Van Zanten, what do you do yourself to prevent flood damage? 3) VZ: I am always wearing an inflatable ring. – Specialist: Bravo! Clever and discrete!

Een Van Zantenstrip voor het economische blad ESB, een themanummer over ‘Natuurrampen en klimaatschade’.

Gezinnen – Families

Gezinnen – Families

For a information folder abour pre-school day care, I had to draw a series of families of different compositions and different income groups. TheDrawings are used in an infographic to inform families about financial support they can get (or not) to pay for extra day care.

Voor een brochure over voorschoolse opvang tekende ik een serie gezinnen van verschillende samenstellingen en inkomensgroepen. De tekeningen worden gebruikt in een infographic met rekenvoorbeelden, zodat gezinnen inzicht krijgen wat voor financiële bijdrage ze eventueel kunnen krijgen voor voorschoolse opvang.

Reportage in Druten

Reportage in Druten

This morning, I drew a reportage of the removal of a sick chestnut tree in Druten. I was there early in the morning, and one of the first drawings I made was this hydraulic platform and the tree waiting for the workers.

Vanochtend maakte ik een getekende reportage van het weghalen van een zieke kastanjeboom in Druten. Ik was er vroeg in de ochtend en een van mijn eerste tekeningen was van deze hoogwerker en de boom die staan te wachten op de zaagploeg.

The machine that had to pick up all the fallen branches. You could feel the hard thuds of the branches hitting the street. Because the tree had lots of dead branches, they crashed to pieces… even if I kept a safe distance, I was hit by a piece of wood (no harm).

Dit is de machine die de afgezaagde takken moet opruimen. Je kon de harde dreunen waarmee de takken op de straat vielen goed voelen. Omdat de boom veel dood hout had, sprongen de takken in stukken uit elkaar als ze op de grond vielen – en ook al stond ik op een veilige afstand, werd ik toch geraakt door een stuk hout (niets ernstigs).

The workmen at work. The pieces of wood will be turned into works of art by artist Jos Bregman in one of his ‘Slow Exploding Trees’ projects. You can contribute to the project via this crowdfunding site and you can choose a wooden object of your choice.

De mannen aan het werk. De stukken hout van deze boom zullen door kunstenaar Jos Bregman worden verwerkt/bewerkt tot kunstwerken, in het kader van zijn ‘Slow Exploding Trees’ – projecten. Je kunt aan dit project bijdragen via deze crowdfundingsite en je kunt dan een object naar jouw keuze  uitkiezen.

The last drawing I made before I left: the two machines (and the workmen, of course) working together on the last big chunks of wood.

De laatste tekening ik maakte voordat ik vertrok: de twee machines (en de werkers, natuurlijk) werken samen aan de laatste grote stukken hout.


Dank aan Christine van kinderdagverblijf Dadou voor de koffie!

Taalklas Houten

Taalklas Houten

Yesterday, my drawing friend Ivy and I taught workshops at the Taalklas Houten, where refugee children learn dutch. In the oldest group, we drew 3D-letters – it was not easy for the children, who worked very concentrated. In the youngest group we made origami animals with a moving mouth. One of the girls made up a cruel story about a cat eating a butterfly – a lot of fun, as you will understand! Photos were taken by teachers Monique and Ineke.

Gisteren gaven mijn tekenvriendin Ivy en ik weer workshops in de Taalklas in Houten, waar vluchtelingenkinderen onze taal leren. In de oudste groep gingen we 3D-letters tekenen – niet makkelijk voor de kinderen, die in opperste concentratie aan het werk gingen.  In de jongste groep maakten we origami beesten, waarvan de mond bewogen kon worden. Een van de meisjes bedacht een wreed verhaal over een kat die een vlinder opat – dolle pret, zul je begrijpen. De foto’s zijn gemaakt door de juffen Monique en Ineke.

Van Zanten

Van Zanten

A new Van Zanten comic for the economist magazine ESB, a theme issue about China’s economic power. My translation: 1) VZ: ‘China is going to be the world’s largest economy. I prepare myself.’ On the sign: ‘China: Age-old economic philosophies’ 2) Chinese philosopher: ‘Richness is like dung: it has to be spread out to be useful.’ VZ: ‘Refreshing!’ 3) Chinese philosopher: ‘The emperor is rich, but he cannot buy another year.’ 4) VZ: ‘My, my, that’s something you don’t read in ESB every month.’

Een Van Zanten strip voor het economische tijdschrift ESB, over China’s economische macht.

Museum Speelklok

Museum Speelklok

Yesterday, I joined the Utrecht Urban Sketchers to go sketching in the Museum Speelklok, a museum with all kinds of self-playing musical instruments. The drawing above shows one of the most impressive ones, the drawing below shows a more modest one.

Gisteren ging ik met de tekenaars van de Utrecht Urban Sketchers tekenen in Museum Speelklok, het bekende museum met zelfspelende muziekinstrumenten. Op de tekening hierboven zie je een van de indrukwekkendste orgels, hieronder een bescheidener exemplaar.

Resistent – Resistant

Resistent – Resistant


A drawing to illustrate that bacteria are becoming increasingly resistant to antibiotics. The drawing is used in information material from the GGD-GHOR (a public health organisation) for new immigrants.

Een tekening die laat zien dat bacteria in toenemende mate resistent zijn tegen antibiotica. De tekening wordt gebruikt in informatiemateriaal van de GGD-GHOR voor nieuwe immigranten.

Angoulême 2018

Angoulême 2018

Although I have been an enthusiastic comics reader from the moment I learnt to read, I had never visited Europe’s most important comics festival, the Festival International de la Bande Dessinée in Angoulême. This year I just had to go: one of my favourite comics artists, the swiss Bernard Cosey won the Grand Prix last year, which meant that he would be president of this year’s Festival and a big retrospective exposition of his work was organised. 15 Years ago, I created a major website about his works (‘The World of Cosey‘) and I have been in contact with Cosey regularly ever since, but I never met him in person. Until Saturday: before he was to embark on a day full of presidential duties, my wife and I got the opportunity to meet him. We walked together to his exposition and talked about his work, my site, the Festival, etc. Later that day I met another Bernard, Bernard Matthey-Doret, who is the greatest expert on works of Cosey. I knew him also from email contact only, so it was a great pleasure to meet him in real life. Meeting the two Bernards, visiting nice expositions, buying lots of comics albums and having fine dinners with my wife… it was a very good weekend in Angoulême.

Ondanks dat ik al een fervente striplezer ben vanaf het moment dat ik leerde lezen, had ik nog nooit het grootste stripfestival van Europa bezocht, het Festival International de la Bande Dessinée in Angoulême. Dit jaar moest ik wel gaan: één van mijn favoriete striptekenaars, de Zwitser Bernard Cosey, won vorig jaar de Grand Prix en dat betekende dat hij dit jaar voorzitter (president) van het Festival zou zijn, en dat er een grote tentoonstelling over zijn werk zou worden georganiseerd. 15 Jaar geleden maakte ik een grote website over zijn werk (The World of Cosey) en ik heb sinds die tijd met enige regelmaat contact met Cosey, maar ik had hem nog nooit in het echt ontmoet. Tot afgelopen zaterdag: voordat hij aan het werk moest vanwege zijn presidentiële verplichtingen, maakte hij tijd vrij om mijn vrouw en mij te ontmoeten. We liepen samen van zijn hotel naar zijn expositie, en we spraken over zijn werk, mijn website, het Festival, enz. Later die dag ontmoette ik ook een andere Bernard, Bernard Matthey-Doret, de grootste expert op het gebied van Cosey’s werk. Ook hem kende ik alleen via e-mail, dus het was een groot genoegen hem eens in het echt te ontmoeten. De twee Bernards ontmoeten, mooie tentoonstellingen bezoeken, veel strips kopen en genieten van fijne diners met mijn vrouw… het was een mooi weekend in Angoulême.

Roullet St. Estèphe

Roullet St. Estèphe

My wife and I are going to visit the International Comics Festival in Angoulême. We arrived in our hotel just in time to make this sketch before it got dark.

Mijn vrouw en ik gaan naar het Internationale Stripfestival in Angoulême. We kwamen op tijd aan in ons hotel om deze tekening te maken voordat het donker werd.

Page 5 of 52 ← First ... 3 4 5 6 7 ... Last →