This morning, I drew a reportage of the removal of a sick chestnut tree in Druten. I was there early in the morning, and one of the first drawings I made was this hydraulic platform and the tree waiting for the workers.

Vanochtend maakte ik een getekende reportage van het weghalen van een zieke kastanjeboom in Druten. Ik was er vroeg in de ochtend en een van mijn eerste tekeningen was van deze hoogwerker en de boom die staan te wachten op de zaagploeg.

The machine that had to pick up all the fallen branches. You could feel the hard thuds of the branches hitting the street. Because the tree had lots of dead branches, they crashed to pieces… even if I kept a safe distance, I was hit by a piece of wood (no harm).

Dit is de machine die de afgezaagde takken moet opruimen. Je kon de harde dreunen waarmee de takken op de straat vielen goed voelen. Omdat de boom veel dood hout had, sprongen de takken in stukken uit elkaar als ze op de grond vielen – en ook al stond ik op een veilige afstand, werd ik toch geraakt door een stuk hout (niets ernstigs).

The workmen at work. The pieces of wood will be turned into works of art by artist Jos Bregman in one of his ‘Slow Exploding Trees’ projects. You can contribute to the project via this crowdfunding site and you can choose a wooden object of your choice.

De mannen aan het werk. De stukken hout van deze boom zullen door kunstenaar Jos Bregman worden verwerkt/bewerkt tot kunstwerken, in het kader van zijn ‘Slow Exploding Trees’ – projecten. Je kunt aan dit project bijdragen via deze crowdfundingsite en je kunt dan een object naar jouw keuze¬† uitkiezen.

The last drawing I made before I left: the two machines (and the workmen, of course) working together on the last big chunks of wood.

De laatste tekening ik maakte voordat ik vertrok: de twee machines (en de werkers, natuurlijk) werken samen aan de laatste grote stukken hout.


Dank aan Christine van kinderdagverblijf Dadou voor de koffie!