Mijn blog Berichten van Roger Klaassen

Urban Sketchers Symposium Amsterdam

Urban Sketchers Symposium Amsterdam

This week I will be in Amsterdam for the 10th Urban Sketchers Symposium. as a board member of the Foundation Urban Sketchers Nederland, I have been part of the local organisation team. It is so very exciting! More than 600 sketchers from more than 40 countries have bought passes for the event, but we expect many more ‘freeriding’ sketchers for the open events (we don’t know how many, so that is a bit haunting as well). I have to do a lot of work during the Symposium, but I hope I can at least make one sketch every day.

Deze week ben ik in Amsterdam voor het tiende Urban Sketchers Symposium. Als bestuurslid van de Stichting Urban Sketchers Nederland ben ik onderdeel van het lokale organisatie-team. Het is zo spannend! Meer dan 600 tekenaars uit meer dan 40 landen hebben passen gekocht voor het Symposium, maar we verwachten ook veel ‘free-riders’ voor de open evenementen (we weten niet hoeveel, dus dat is ook een beetje beangstigend). Ik zal veel aan het werk zijn tijdens het Symposium, maar ik hoop ook elke dag minstens één schets te kunnen maken.

Before a board meeting last May in Amsterdam, I made this sketch. Suddenly our mascot Adam walked over it. – Voor een teambijeenkomst in Amsterdam afgelopen mei, maakte ik deze schets. Plotseling liep onze mascotte, Adam, er overheen.
Van Zanten

Van Zanten

A comic for the economist magzine ESB, about ‘Immigration and Integration’. Only yesterday you could read or see in the dutch news that young people with a immigration background have problems finding jobs – they just get invited as often as others after sending their job application letter. My comic illustrated another research project, with similar results. My translation: ‘My classmates with an immigration background are 20% less likely to find a job quickly after having finished their education. – Don’t you dare to make a joke about that in your cartoon!’

Een stripje voor het economenblad ESB over ‘Immigratie en Intergratie’. Gisteren was nog een onderzoek in het nieuws dat mensen met een migratie-achtergrond moeite hebben bij het vinden van een baan – ze worden simpelweg niet zo vaak uitgenodigd als anderen na het sturen van een sollicitatiebrief. Mijn stripje hoorde bij een ander onderzoek, met soortgelijke bevindingen.

Utrecht

Utrecht

Yesterday, I went to a sketch meeting of the Utrecht Urban Sketchers. Above, you see the Oudegracht (Old Canal).

Gisteren ging ik naar een tekenbijeenkomst van de Utrecht Urban Sketchers. Hierboven zie je een zicht op de Oudegracht.

Before I went to the Oudegracht, I tried my luck again at the spectacular ‘balloon roof’ at Utrecht Central Station. Halfway your drawing, you are dazzled by the roof, but in the end it just looks okay – if I may so say myself.

Voordat ik naar de Oudegracht ging, deed ik een poging om het spectaculaire ballonnendak bij Utrecht Centraal te tekenen. Halverwege mijn tekening duizelde ik van het dak, maar uiteindelijk ziet het er goed uit, al zeg ik het zelf.

A quick sketch of the Mariaplaats on my way to the Oudegracht. Thanks to Kitty and Richard for the organisation. Do you want to see more Utrecht sketches? Click here.

Een snelle schets van de Mariaplaats, onderweg naar de Oudegracht. Kitty en Richard, bedankt voor de organisatie! Wil je meer schetsen uit Utrecht zien? Klik hier.

Elisabethhof

Elisabethhof

Very close to where I live – almost literally around the corner – there is the Elisabethhof, a care home for elderly people suffering from dementia. Elise Elbertse, one of its workers knew my urban sketches from my posts on Facebook, and invited me to show some of them to its inhabitants. The drawings recalled memories of their younger years. Twelve of my drawings were chosen by the inhabitants to be printed on large size panels. Last Thursday, the panels were hanged on the walls. And after the work had been done, it was selfie time.

Bij mij om de hoek staat de Elisabethhof, een kleinschalige woonvoorziening voor ouderen met dementie. Elise Elbertse, één van de medewerksters, kende mijn urban sketches van Facebook en nodigde me uit om enkele van mijn tekeningen te laten zien aan de bewoners. De tekeningen riepen herinneringen op bij de bewoners aan hun jongere jaren. Twaalf van mijn tekeningen werden door de bewoners uitgekozen om te worden afgedrukt op grote platen. Afgelopen donderdag werden deze platen opgehangen. En na het werk moesten we op de foto!

Carpet – Vloerkleedje

Carpet – Vloerkleedje

This is a sketch I made of a little plant I got as a present from Mohamad, a Syrian refugee I visit every now and then. He grows them himself, in all kinds of pots. He told me that de Arabic name of this plant means ‘carpet’, because of the colours of its leafs.

Dit is een schets van een plantje dat ik cadeau kreeg van Mohamad, een Syrische vluchteling die ik nu en dan bezoek. Hij kweekt ze zelf in allereli soorten potjes. Hij vertelde me dat de Arabische naam van deze plant ‘vloerkleedje’ betekent, vanwege de kleur van het blad.

Memory

Memory

I made drawings for a memory game. The game is part of an educational project about ‘gender equality’. In the memory game, the matching cards show a profession executed by a woman and a man.

Ik maakte tekeningen voor een memory-spel. Het spel is onderdeel van een onderwijsproject over ‘gendergelijkheid’. In het spel laten de bij elkaar passende kaartjes een beroep zien, de ene kaart met een vrouw, de andere kaart met een man.

Culemborg

Culemborg

Last Friday, I was a guest of the Mayor of Culemborg – well, I was granted permission to make drawings from his room in the City Hall – the Mayor himself was not ‘at home’. From the balcony I made these sketches. Thanks to all the people who made this possible!

Afgelopen vrijdag was ik de gast van de burgemeester van Culemborg – nou ja, ik had toestemming om tekeningen te maken vanuit zijn werkkamer op het Stadhuis – de burgemeester zelf was ‘niet thuis’. Vanaf het balkon maakte ik deze tekeningen. Hartelijk dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt!

Van Zanten

Van Zanten

I forgot to post one of my Van zanten comics… so two cartoons this time.

Ik vergat één van mijn Van Zanten-strips te plaatsen… daarom deze keer twee strips.

The first one (as always for the economist magazine ESB) is abour consumer confidence. My translation: 1) Consumer confidence? Confidence in economic growth? To be honest, I do not have confidence in anything. 2) I have no confidence in weather forecasts, in politics, in estimates of the Bureau for Economic Policy Analysis, in banks, in multinationals, in my own neighbour. 3) I have no confidence that the world will be fine. Still, this has its good side… 4) Every day exceeds ones expectations!

De eerste is er een over consumentenvertrouwen. Zoals altijd voor het economische tijdschrift ESB.

The second one is about money, a new kind of money. My translation: Man on the left: Well, they invented a new kind of money… digital central bank money. VZ: Great! I almost ran out of my old kinds of money.

De tweede strip gaat over geld, een nieuwe geldsoort zelfs!

Middelburg

Middelburg

Last Saturday, I went to Middelburg for the National Sketch Day of Urban Sketchers Netherlands. Being part of the organisation team, it is always difficult to predict if you have sketching time yourself, but everything went very smooth so I could make a few sketches. The one above was made early in the morning, before the official start of the day.

Afgelopen zaterdag ging ik naar Middelburg voor de Nationale Sketch Day van Urban Sketchers Nederland. Als onderdeel van het organisatieteam is het altijd afwachten of je zelf tijd hebt om te tekenen, maar alles liep op rolletjes, dus ik kon een aantal schetsen maken. Hierboven een tekening die ik al voor de officiële start van de dag maakte.

After all formalities were done, I went to the city center. I just sat down at almost the first bench I saw to draw these very old shops and houses.

Na alle plichtplegingen ging ik naar het centrum van Middelburg. Ik ging op (vrijwel) het eerste het beste bankje zitten om deze oude winkels en huizen te tekenen.

A quick sketch before I went to a Winsor & Newton workshop about water colours. I learned a lot about pigments, washings, paper and brushes – I have to check the materials I have been using for years to see if I can make some adjustments.

Een snelle schets voordat ik meedeed aan een workshop van Winsor & Newton over aquarelverf. Ik leerde er veel over pigmenten, wassingen, papier en penselen – ik zal de materialen die ik al jaren gebruik nog eens aan een kritische blik onderwerpen.

It was a very, very nice day. I was very lucky to cooperate with Middelburg urban sketcher Christien van Driel for the organisation of this Sketch Day: she was decisive and flexible and had everything under control. Thank you Christien (and Tom)!

Het was een prachtige dag! Ik heb met veel plezier samengewerkt met de Middelburgse urban sketcher Christien van Driel: ze was daadkrachtig en flexibel en had alles onder controle. Dank je wel, Christien (en Tom)!

More of my Middelburg sketches: click here. – Meer schetsen van mij uit Middelburg sketches: click here.

Best paid drawing ever – Bestbetaalde tekening ooit

Best paid drawing ever – Bestbetaalde tekening ooit

Yesterday, I went to the Prinses Máxima Centrum again, to make drawings for the children that are treated there for cancer. For D., I made a drawing of Mickey Mouse. She paid me with… five airplanes. I said I could do with one, but she insisted and threw four more planes in my bag. It is my guess that my drawing must be the best paid drawing ever – and I think I am the only illustrator with his own air fleet. For four years old S. I drew his favourite animal (which turned out to be a Pokémon), and in exchange he drew my favourite animal, a squirrel.

Gisteren ging ik weer naar het Prinses Máxima Centrum, om er tekeningen te maken voor de kinderen die er voor kanker worden behandeld. Voor D. maakte ik een tekening van Mickey Mouse. Ze betaalde me met… vijf vliegtuigen. Ik zei dat één vliegtuig voldoende was, maar ze drong aan en gooide er nog vier extra in mijn tas. Ik denk dat mijn tekening hiermee de bestbetaalde tekening ooit is – en ik denk dat ik de enige illustrator ben met zijn eigen luchtvloot. Voor de vierjarige S. tekende ik zijn lievelingsdier (het bleek een Pokémon te zijn), en in ruil daarvoor tekende hij mijn favoriete dier, een eekhoorn.

Holiday/Vakantie (2/2) – France/Frankrijk

Holiday/Vakantie (2/2) – France/Frankrijk

This is the second part of my holiday report in drawings – the french part. Visiting a city with your family, you don’t have too much time to sketch – you have to be fast. Above, you see a quick watercolour sketch made during a coffee break in Colmar.

Dit is het tweede deel van mijn vakantieverslag in tekeningen – het Franse deel. Als je een stad bezoekt met je gezin, heb je mar weining tijd om te tekenen – je moet snel zijn. Hierboven zie je een snelle aquarelschets die ik maakte tijdens een koffiepauze.

I had a little more time for this sketch, drawn from a restaurant terrace. Colmar is certainly a city that deserves another visit.

Voor deze schets, getekend vanaf een restaurantterras, had ik wat meer tijd. Colmar verdient nog eens een bezoek.

When we arrived in Strasbourg, the weather was cold, windy and wet. Branches of a willow tree scratched the sides of our mobile home at night, making creepy sounds (think of nails on a chalk board). The next morning, those creepy branches looked very sweet.

Toen we in Straatsburg aankwamen was het koud, winderig en nat. ‘s Nachts krasten wilgentakken langs de wanden van onze camper, wat een akelig geluid maakte (denk aan nagels op een schoolbord). De volgende dag zagen die akelige takken er heel braaf uit.

During the day, I had only time for a quick sketch, but at the end of the day I walked back to the city (Strasbourg), close to our camping site. This one took a while to draw – a crossing on the Rue de Molsheim.

Gedurende de dag had ik slechts tijd voor een snelle schets, maar aan het eind van de dag liep ik nog even terug de stad (Straatsburg) in, in de buurt van de camping. Deze tekening kostte me behoorlijk wat tijd – een kruispunt op de Rue de Molsheim.

Holiday/Vakantie (1/2) – Germany/Duitsland

Holiday/Vakantie (1/2) – Germany/Duitsland

Last week, we went on vacation in Germany and France. Today I will post some sketches made in Germany. Above, you see the impressive Schönburg Castle at Oberwesel.

Afgelopen week gingen we op vakantie in Duitsland en Frankrijk. Vandaag post ik wat tekeningen die ik maakte in Duitsland. Hierboven zie je het indrukwekkende Kasteel Schönburg in Oberwesel.

During the week, the weather was a bit unstable. I started this sketch of a very old house in Oberwesel under a weak sun, but I had to hurry to escape a thunderstorm. I could keep my drawing dry, but not myself.

In onze vakantieweek was het weer nogal wisselvallig. Ik begon aan deze tekening onder een zwak zonnetje, maar moest me haasten om te ontkomen aan een zware regenbui. De tekening hield ik droog, mezelf niet.

Next, we visited the Europapark in Rust. Waiting lines were short, so I could only make a very quick watercolour sketch of one of the rollercoasters, circling in and around glass towers.

Vervolgens gingen we naar het Europapark in Rust. De wachtrijen waren kort, dus ik kon alleen een heel snelle schets maken van één van de achtbanen, die in en om glazen torens cirkelt.

After a few days in France, we stayed in Germany again on our way home. We stayed at Zell, on the borders of the river Mosel. On my sketch you can only see a part of our great view

Na een paar dagen in Frankrijk te zijn geweest, stonden we op de terugweg weer in Duitsland, in Zell aan de Moezel. Op mijn schets zie je slechts een deel van ons prachtige uitzicht.

Some sketches

Some sketches

Here are sketches I shared on Facebook, but I forgot to post them on my blog. Above, you see the impressive bell tower of Cunera Church in Rhenen; below a view on the ‘Blob’ and the ‘White Lady’ in Eindhoven. And at the bottom, a quick sketch of the dazzling ‘ball roof’ or ‘balloon roof’ of Utrecht Central Station.

Hier zijn schetsen die ik al deelde op Facebook, maar nog vergeten was te posten in mijn blog. Boven zie je de indrukwekkende kerktoren van de Cunerakerk in Rhenen; hieronder zie je een uitzicht op de ‘Blob’ en de ‘Witte Dame’ in Eindhoven. Helemaal onderaan een snelle schets van het duizelingwekkende ‘ballendak’ of ‘ballonnendak’ bij het Centraal Station van Utrecht.

Present yourself – Presenteer jezelf

Present yourself – Presenteer jezelf

A ‘conversation plate’ about different ways to present yourself (or a subject).

Een praatplaat over verschillende manieren van ‘presenteren’, van jezelf of van een onderwerp/thema.

Van Zanten

Van Zanten

A Van Zanten comic for the economist magazine ESB, about ‘unfitness to work’. My translation: 1) Woman: Unfitness for work is an illness of modern times. Who is fit to sit behind a desk the whole day? Or to deliver parcels? 2) Woman: Biologically, we are still prehistoric man: fit to pick up nuts and to pick berries. We strayed off much too far. 3) VZ: That prehistoric man only became thirty-something years old. 4) Woman: Exactly. Ageing of the population and pensions are also illnesses of modern times.

Een Van Zanten-strip voor het economische tijdschrift ESB, deze keer over arbeidsongeschiktheid.

Trainspotting – Treinen kijken

Trainspotting – Treinen kijken

Yesterday, I went to the Railway Museum in Utrecht, joining the Utrecht Urban Sketchers. Magnificent machines everywhere, so it wasn’t hard to find some good subjects to draw.

Gisteren ging ik naar het Nederlands Spoorwegmuseum in Utrecht, samen met de Utrecht Urban Sketchers. Overal fantastische machines, dus het was niet moeilijk om onderwerpen te vinden om te tekenen.

Thanks to Kitty & Richard for organising so many interesting sketch events – I wish I could join you more often.

Kitty & Richard, bedankt voor het organiseren van zo veel interessante schetsbijeenkomsten – ik wou dat ik er vaker bij kon zijn!

Joe Jackson

Joe Jackson

Yesterday, my wife and I went to a concert of Joe Jackson in Utrecht. While the audience has been growing old and gray, Joe Jackson was as energetic as ever.

Gisteren gingen mijn vrouw en ik naar een concert van Joe Jackson in Utrecht. Het publiek wordt oud en grijs, maar Joe Jackson was net zo energiek als altijd.

Medemblik

Medemblik

This is a steam driven pump, used to pump water from ships that were hit by bombs during the second wold war. It was built in 1940 and it is the only remaining machine of this kind in the world. I drew it last Saturday, during a Sketch Day of Urban Sketchers Nederland, at the Stoommachinemuseum (Steam Engine Museum) in Medemblik. Below, you see another steam engine (called ‘Koos’) and some pictures form an ‘urban sketching workshop’ I taught to eight enthusiastic children.

Hierboven zie je een stoomaangedreven pomp, die gebruikt werd om water uit schepen te pompen die door bommen werden getroffen in de Tweede Wereldoorlog. Hij werd gebouwd in 1940 en dit is de enige overgebleven machine in zijn soort in de wereld. Ik tekende hem afgelopen zaterdag tijdens een schetsdag van Urban Sketchers Nederland, in het Stoommachinemuseum in Medemblik. Hieronder zie je nog een andere machine (hij heet ‘Koos’) en daaronder een paar foto’s van een ‘urban sketching workshop’ die ik gaf aan acht enthousiaste kinderen.

A machine called Koos – Een machine met de naam Koos
Pictures of my workshop/Foto’s van mijn workshop (foto’s: Ruud Otten/Harry de Bles)
Prices & Value – Prijzen & waarde

Prices & Value – Prijzen & waarde

Black&white illustrations for lessons about ‘prices’ and ‘value’.

Zwartwit illustraties voor lessen over ‘prijzen’ en ‘waarde’.

Van Zanten

Van Zanten

A Van Zanten comic for the economist magazine ESB, this time about ‘costs of raw materials’. My translation: 1) Environmental damage caused by extraction and production of raw materials, is invisible in product prices. I took a look at my clothes. 2) Acryl or fleece: fossil sources, plastic fibres in enviroment; Cotton: high water usage, lots of pesticides and chemicals are used; Wool: lots of farmland used, use of chemicals during processing; Polyester: fossil sources, use of chemicals, plastic fibres in environment; Leather: use of chemicals during processing. 3) Fortunately, the underwear I wear is organic, from a renewable source – my own garden.

Een Van Zanten-strip voor het economische maandblad ESB, deze keer over de (soms onzichtbare) kosten van grondstoffen.

Page 1 of 52 1 2 3 4 5 ... Last →