Mijn blog Berichten van Roger Klaassen

Summer

Summer

Today is the first day of summer. According to my dictionary, there is an english expression ‘one swallow does not make a summer’ (exactly the same as the dutch proverb). Even without swallows, we know it because we are already having beautiful, warm weather for more than two weeks.

Vandaag is de eerste dag van de zomer. Dit is een illustratie bij biologielessen over de seizoenen, met een zwaluw die de zomer aankondigt. Als boodschapper hebben we de zwaluw dit jaar niet nodig – het weer is nu al zo’n twee weken mooi en warm.

 

Delft

Delft

Last weekend, I experienced how different it is to live in a city and to visit it as a tourist. With my family, I spent the weekend in Delft, where I lived 7 years when I studied at the Technical University. Of course, I knew the city was beautiful, but as a student I didn’t pay attention to it, I think. Or I have forgotten, because it must have been 20 years since my last visit to Delft. I had the opportunity to make two sketches: the one above shows the entrance of the building of the Hoogheemraadschap (the waterworks council that keeps the feet of the inhabitants dry), the one below shows the view from our hotel room. The cow statue was meant to keep hotel guests from climbing on the balcony, which was a not so solid remnant of an old fire escape. It won’t take another 20 years before I go back to Delft.

Het afgelopen weekend ervoer ik het verschil tussen wonen in een stad en diezelfde stad te bezoeken als toerist. Met mijn gezin was ik een weekend in Delft, waar ik een jaar of 7 woonde toen ik er studeerde aan de Technische Universiteit. Natuurlijk wist ik dat het een mooie stad was, maar als student lette ik er niet zo op, denk ik. Of ik was het vergeten, want het moet 20 jaar geleden zijn dat ik voor het laatst in Delft was. Ik had gelegenheid om twee tekeningen te maken: hierboven zie je de ingang van het gebouw van het Hoogheemraadschap, hieronder het uitzicht vanuit onze hotelkamer. De koeienbeeld was bedoeld om bezoekers te beletten het balkon te betreden, een overblijfsel van een oude brandtrap. Het zal niet opnieuw 20 jaar duren voordat ik weer eens naar Delft ga!

Van Zanten

Van Zanten

A Van Zanten comic for a special issue of the economic magazine ESB about pensions. My translation: 1) Thousands of years, you had to take care to raise many children, who could take care of you in your latter years. 2) The babyboom generation neglected their duty to create enough offspring, and now we have a huge pension problem. 3) We filled this ESB with articles about actuarial interest rates, financial assessment frameworks, funding ratios, discount rates, etc. etc. 4) But don’t we have a greater need for stories about birds and bees?

Een Van Zanten-strip voor het pensioen-nummer van het economische tijdschrift ESB.

Taalklas Houten (4)

Taalklas Houten (4)

Today was my fifth visit (a second time with my drawing partner Ivy) to the Taalklas Houten, where refugee children learn the dutch language. I have been in the two groups I worked with today twice before, and the progress they are making is remarkable! I had prepared a drawing game to draw monsters. In the younger group, they followed my game and had a lot of fun creating monsters. In the older group, after a few monster drawings, the kids took over and wanted to draw an elephant or a rabbit. So they put me to work! I really loved to see them taking the initiative, because on earlier visits they were so timid. Below, you see a portrait of me by Latifa – it not only shows her progress in writing, but also that I should not appear before a class without a very thorough shave.

Vandaag bezocht ik voor de vijfde keer (een tweede keer met mij tekenvriendin Ivy) de Taalklas in Houten, waar vluchtelingenkinderen Nederlands leren. In de twee groepen van vandaag gaf ik al twee keer eerder een workshop, en ze maken een opmerkelijke vooruitgang met hun Nederlands! Ik had een tekenspelletje voorbereid om monsters te tekenen. In de jonge groep volgden ze keurig de spelregels van mijn spel, maar in de oudere groep namen de kinderen het snel over – ze tekenden liever een olifant of een konijn. Ik werd aan het werk gezet! Ik vond het prachtig dat de kinderen het initiatief namen, want bij de eerdere bezoeken waren ze zo verlegen en terughoudend. Hieronder zie je een portret van mij, getekend door Latifa – het laat niet alleen haar vorderingen met het Nederlands zien, maar ook dat ik niet voor een klas moet verschijnen zonder grondige scheerbeurt.

Rotterdamse Dakendagen

Rotterdamse Dakendagen

Last weekend you could visit rooftops in Rotterdam, during the Dakendagen (Rooftop Days). A great opportunity to sketch! The view above was drawn on top of the ‘Heuvel Gebouw’.

Afgelopen weekend kon je het dak op in Rotterdam, tijdens de Dakendagen. Een geweldige gelegenheid om te tekenen! Het uitzicht hierboven is getekend op het dak van Gebouw De Heuvel.

The best views could be seen from the roof of the Witte Huis. Once Europe’s highest office building, it is now dwarfed by modern high rises, but it offers great views in all directions. As the platform on the roof was small and it was very busy, I just made this quick sketch looking north. At the left you see the round shape of the Markthal, on the right the building called ‘The Pencil’ and bottom right you can just see a few of the famous cube houses. This rooftop would be a very great place to sketch a day long, on a quieter day.

De mooiste uitzichten had je vanaf het dak van het Witte Huis. Ooit was het Europa’s hoogste kantoorgebouw, nu is het een dwergje tussen de Rotterdamse hoogbouw – maar het bood  prachtige uitzichten in welke richting je ook keek. Omdat het erg druk was op het vrij kleine platform, heb ik alleen deze snelle schets gemaakt. Links zie je de ronde vorm van de Markthal, rechts ‘Het Potlood’ en rechtsonder een aantal van de beroemde kubuswoningen. Dit dakterras zou een goede plek zijn om een hele dag tekenend door te brengen, op een rustigere dag.

This is a view from the roof of the parking garage Westblaak, looking at the Erasmus Medical Center. At the same day I was in Rotterdam, the Rotterdam Urban Sketchers had a Sketchcrawl on the rooftops. Unfortunately, I didn’t meet them, but you can see their sketches on this Facebook-page. And if you want to see more sketches I made last Saturday, click here.

Dit is het uitzicht vanaf het dak van parkeergarage Westblaak, kijkend in de richting van het Erasmus Medisch Centrum. Op dezelfde dag dat ik in Rotterdam was, hadden de Urban Sketchers Rotterdam een schetsdag op de daken. Helaas heb ik ze gemist, maar je kunt hun tekeningen bekijken op deze Facebookpagina. En als je meer schetsen wil bekijken die ik zaterdag maakte, klik dan hier.

Looking forward to the weekend – Uitkijken naar het weekend

Looking forward to the weekend – Uitkijken naar het weekend

After a few days of very rainy weather, the weekend should have beautiful weather – I am looking forward to it! These drawings were made for lessons german.

Na een aantal regenachtige dagen, zou het dit weekend prachtig weer moeten worden – ik kijk er naar uit! Deze tekeningen maakte ik voor lessen Duits.

Taalklas Houten (3)

Taalklas Houten (3)

Young artists showing their art work: a sea filled with fishes, crabs, octopuses and a seal. These are the youngest children of the Taalklas Houten, refugee children from Syria and Eritrea, who learn the dutch language. Well done, boys & girls!

Jonge kunsternaars met hun kunstwerk: een zee vol vissen, krabben, inktvissen en een zeehond. Dit zijn de jongste kinderen, van de Taalklas Houten, uit Syrië en Eritrea. Goed gedaan, jongens en meisjes!

Same view twice – Hetzelfde uitzicht twee keer

Same view twice – Hetzelfde uitzicht twee keer

The same view twice: the church tower in Buren. The left one was drawn with two colours of ink; the right one with a brushpen and watercolours.

Twee keer hetzelfde uitzicht op de kerktoren van Buren. Links getekend met twee kleuren inkt, rechts met een brushpen en aquarel.

Everybody dance now!

Everybody dance now!

An illustration of dancing children – all dancing to music of their own playlist.

Een illustratie van dansende kinderen – allemaal dansend op de muziek van de eigen playlist.

Utrecht – USK NL

Utrecht – USK NL

Last Saturday, the Urban Sketchers Netherlands had their National Sketchcrawl in Utrecht. Around 100 sketchers gathered to draw the city. On the drawing above, you can see the typical Utrecht canals with the low ‘wharf quays’.

Afgelopen zaterdag hadden de Urban Sketchers Nederland hun Ntional Sketchcrawl in Utrecht. Rond de 100 schetsers verzamelden zich om de stad te tekenen. Op de tekening hierboven zie je het typische Utrechtse stadsgezicht met de grachten en de werfkades.

Near the Dom tower I started this street view, when a van parked just in front of me. I stepped aside a few metres, continuing my sketch and trying to make the new viewpoint combine with what I drew earlier. Then, another van parked before me, again. I abandoned the sketch…

Vlakbij de Dom was ik net begonnen aan de tekening hierboven, toen een busje vlak voor me parkeerde. Ik stapte een paar meter opzij, ging verder met de tekening en probeerde het nieuwe gezichtspunt te verenigen met wat ik eerder had getekend… totdat een ander busje weer vlak voor mijn neus parkeerde. Ik gaf het op…

The last few years, the area around the Central Station in Utrecht has been a construction site, and it still is. This drawing was made from a new bike & walk bridge passing over the tracks. Between making sketches, I made a walk through the city, guided by Richard Venema, discovering very nice spots that deserve another visit to Utrecht. If you want to see sketches made by other participants, visit this Facebook-page.

De afgelopen jaren was het gebied rond het Centraal Station in Utrecht een bouwplaats, en nog steeds wordt er flink gebouwd. Deze tekening maakte ik vanaf een nieuwe voetgangers- en fietsersbrug over de treinsporen. Tussen het tekenen door maakte ik een wandeling door Utrecht onder leiding van gelegenheidsgids Richard Venema. Ik ontdekte weer nieuwe mooie plekjes die een nieuw bezoek aan Utrecht verdienen. Wil je meer tekeningen zien van mijn collega’s, kijk dan eens op deze Facebook-pagina.

Taalklas Houten (2)

Taalklas Houten (2)

This a portrait of me, drawn by Baraa from Syria, during a  drawing workshop at the Taalklas Houten. In the Taalklas, refugee children are taught the dutch language. Most of them come from Syria, others come from Eritrea. All of them are happy to draw. The assignment was to start with everyday objects (pots, bottles, cups, etcetera), and turn them into funny men or animals. Most children made one or two drawings, but Baraa was unstoppable: he made drawings of all objects and then he had time to draw me, his teacher Monique and Ivy, a drawing friend who helped me in the workshop. Thank you for a very nice morning, teachers and children of the Taalklas!

De tekening hierboven is een portret van mij, getekend door Baraa uit Syrië, tijdens een tekenworkshop die ik gaf in de Taalklas Houten. In de Taalklas Houten leren vluchtelingenkinderen de Nederlandse taal. De meesten komen uit Syrië, sommigen komen uit Eritrea. De opdracht die ik had bedacht was om alledaagse voorwerpen (potjes, glazen, flesjes en dergelijke) te veranderen in grappige mannetjes of dieren. De meeste kinderen maakten één of twee tekeningen, maar Baraa was niet te stoppen: hij maakte tekeningen met álle voorwerpen en toen had hij nog tijd om mij, zijn juf Monique en Ivy, een tekenvriendin die een helpende hand bood, te tekenen. Bedankt voor de mooie ochtend, juffen en kinderen van de Taalklas Houten!

Animals – Dieren

Animals – Dieren

A series of drawings of mammals, for biology lessons for the youngest children.

Een serie tekeningen van zoogdieren, voor biologielessen voor de jongste kinderen van de basisschool.

Slow Exploding Trees

Slow Exploding Trees

An infographic about an art project by Jos Bregman (click on the image to see a larger version). He wants to give a second life to trees, by turning them into objects and by tracking these objects on the internet. Jos opened a gallery for his wood objects yesterday. More info: click here.

Een infographic voor een kunstproject van Jos Bregman (klik op het plaatje voor een grotere versie). Hij wil bomen een tweede leven geven door ze te verwerken tot objecten en deze te volgen op het internet. Jos opende gisteren een galerie voor zijn houten objecten. Meer informatie: klik hier.

Van Zanten

Van Zanten

A Van Zanten comic for the economist magazine ESB. My translation: 1) VZ: There seems to be a mismatch on the labour market: highly educated people working in jobs below their level. 2) Signs on the building: ‘Bolts & Nuts Co.’ and ‘Warehouse’. Worker: Well, not in our company. We have physicists, philosophers, classicists, psychologists… 3) Worker: During breaks we talk about the Coase Theorema, quantum physics and the consequences of Schrödinger’s equation for more than one particle or the Collatz Conjecture. 4) Worker: We are só happy that, between breaks, we can do some work with our hands.

Een Van Zanten-strip voor het economische blad ESB.

Life drawing – Modeltekenen

Life drawing – Modeltekenen

These are two of my best sketches from yesterday evening, when our little life drawing club met again.

Dit zijn twee van mijn beste schetsen van gisteravond, toen ons modeltekenclubje weer bij elkaar kwam.

Holiday sketches – Vakantieschetsen

Holiday sketches – Vakantieschetsen

Last week, we were on vacation in France, in Normandy and Brittany. I made some sketches. Above is the view from our camping site in Le Vey at some touristic enterprises.

Afgelopen week waren we op vakantie in Frankrijk, in Normandië en Bretagne. Ik maakte er een aantal tekeningen. Hierboven zie je ons uitzicht vanaf de camping op een aantal toeristische bedrijven.

A view from the ramparts of  Saint Malo. There was no time to colour the drawing, so I only put down some shadows. But it suits the grey color of the  granite walls and houses of the city.

Een uitzicht vanaf de stadsmuur rond Saint Malo. Ik had geen tijd om de tekening helemaal in te kleuren, dus ik heb snel wat schaduw aangegeven, maar het past wel bij de grijze kleur van de granieten muren en huizen van de stad.

A typical french château near Saint Malo, on the camping ‘La Ville Huchet’. As I understood it, the money earned with the camping is used to restore the castle. The roof seemed quite new to me, inside the castle is still a ruin.

Een typisch Frans château in de buurt van Saint Malo, op camping ‘La Ville Huchet’. Ik begreep dat het geld dat met de camping wordt verdiend, wordt besteed aan de restauratie van het kasteel. Het dak leek me vrij nieuw, maar binnen is het kasteel nog een ruïne.

Sun and sea in Cap de Bréhat. From the window of our mobile home we had a great view over the bay.

Zon en zee in Cap de Bréhat. Vanuit het raam van onze camper hadden we een prachtig uitzicht over de baai.

Houses in Cap de Bréhat. I assume they are inhabited by oyster fishers, because large areas of the bay were covered with oyster banks. When I drew this, one of the oyster workers came to take a look. Although my french is pretty good, I just couldn’t make out what he was saying in his heavy Breton dialect. So I took a recipe of my aunt and uttered every now and then ‘Comme ci comme ça’ – and apparently it worked because we shook hands friendly and the man left to continue his work.

Huizen in Cap de Bréhat. Ik neem aan dat ze bewoond worden door oestervissers, want een groot deel van de baai wordt in beslag genomen door oesterbanken. Terwijl ik deze tekening maakte, kwam een oesterman naar me toe om een kijkje te nemen. En ook al is mijn Frans vrij goed, kon ik niet verstaan wat hij zei in zijn zware Bretonse accent. Dus ik nam de oplossing van een tante van me over en reageerde zo nu en dan met een ‘Comme ci, comme ça’ – en kennelijk werkte het want we gaven elkaar vriendelijk een hand en de man vertrok weer naar zijn werk.

A final sketch of the village of Équihen-Plage on top of the cliffs. More sketches? Look here.

Een laatste schets van het dorpje Équihen-Plage bovenop de rotsen. Meer schetsen? Kijk hier.

Apeldoorn – again

Apeldoorn – again

Other drawings I made for the community of Apeldoorn. I made a series of images to support a campaign to reduce the number of sick leaves of people working for the community. Stickers are put on coffee machines, on toilet mirrors, etc. You can’t escape them! I hope it works.

Nog eens tekeningen voor de gemeente Apeldoorn. Ik maakte een serie tekeningen voor een campagne om het ziekteverzuim onder werknemers van de gemeente te verminderen. Stickers met de plaatjes worden onder andere op koffiemachines en toiletspiegels geplakt: er is geen ontkomen aan! Ik hoop dat het werkt.

Apeldoorn

Apeldoorn

A drawing for the community of Apeldoorn. It is a cover illustration of a report on assisted living.

Een tekening voor de gemeente Apeldoorn. Het is een omslagtekening voor een rapport over beschermd wonen.

Taalklas Houten

Taalklas Houten

This morning, I gave two drawing workshops in de Taalklas in Houten, a class where refugee children learn the dutch language. The children made tangram-figures, inspired by  ‘Tangramkat’, a picture book made by Maranke Rinck and Martijn van der Linden. The kids really enjoyed the book, making the puzzles and finishing their artwork with crayons. Some of them were already able to write little stories in dutch. More of my colleagues and children book writers are giving workshops for refugee children within the framework of the project ‘Een boek voor jou’, an initiative of Marit Törnqvist. I am happy to participate in this project and to try to have a pleasant and creative time with these children. It was a great morning! Thank you, kids and teachers, and see you later!

Vanochtend gaf ik twee workshops in de Taalklas in Houten, een klas waar vluchtelingenkinderen Nederlands leren. De kinderen maakten tangram-dieren, geïnspireerd op ‘Tangramkat’, een prachtig prentenboek van Maranke Rinck en Martijn van der Linden. De kinderen genoten van het boek, van het maken van tangram-puzzels en van het afwerken van hun kunstwerken met krijtjes of potlood. Sommige van de kinderen waren al in staat kleine verhaaltjes te schrijven in het Nederlands. Meer van mijn collega’s en kinderboekenschrijvers geven workshops voor vluchtelingenkinderen in het kader van het project ‘Een boek voor jou’, een initiatief van Marit Törnqvist. Ik ben blij om mee te kunnen doen in dit project en zo een leuke en creatieve tijd te kunnen verzorgen voor deze kinderen. Het was een mooie ochtend! Dank je wel, kinderen en leerkrachten, en tot ziens!

Van Zanten

Van Zanten

A Van Zanten comic for the economist magazine ESB, about globalisation. My translation: 1) My opinion on globalisation? I have good days and I have bad days. 2) On good days. 3) On bad days.

Een Van Zanten-strip over globalisering, voor het economische tijdschrift ESB.

Page 1 of 44 1 2 3 4 5 ... Last →