Mijn blog Berichten van Roger Klaassen

Culemborg

Culemborg

Last Friday, I was a guest of the Mayor of Culemborg – well, I was granted permission to make drawings from his room in the City Hall – the Mayor himself was not ‘at home’. From the balcony I made these sketches. Thanks to all the people who made this possible!

Afgelopen vrijdag was ik de gast van de burgemeester van Culemborg – nou ja, ik had toestemming om tekeningen te maken vanuit zijn werkkamer op het Stadhuis – de burgemeester zelf was ‘niet thuis’. Vanaf het balkon maakte ik deze tekeningen. Hartelijk dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt!

Van Zanten

Van Zanten

I forgot to post one of my Van zanten comics… so two cartoons this time.

Ik vergat één van mijn Van Zanten-strips te plaatsen… daarom deze keer twee strips.

The first one (as always for the economist magazine ESB) is abour consumer confidence. My translation: 1) Consumer confidence? Confidence in economic growth? To be honest, I do not have confidence in anything. 2) I have no confidence in weather forecasts, in politics, in estimates of the Bureau for Economic Policy Analysis, in banks, in multinationals, in my own neighbour. 3) I have no confidence that the world will be fine. Still, this has its good side… 4) Every day exceeds ones expectations!

De eerste is er een over consumentenvertrouwen. Zoals altijd voor het economische tijdschrift ESB.

The second one is about money, a new kind of money. My translation: Man on the left: Well, they invented a new kind of money… digital central bank money. VZ: Great! I almost ran out of my old kinds of money.

De tweede strip gaat over geld, een nieuwe geldsoort zelfs!

Middelburg

Middelburg

Last Saturday, I went to Middelburg for the National Sketch Day of Urban Sketchers Netherlands. Being part of the organisation team, it is always difficult to predict if you have sketching time yourself, but everything went very smooth so I could make a few sketches. The one above was made early in the morning, before the official start of the day.

Afgelopen zaterdag ging ik naar Middelburg voor de Nationale Sketch Day van Urban Sketchers Nederland. Als onderdeel van het organisatieteam is het altijd afwachten of je zelf tijd hebt om te tekenen, maar alles liep op rolletjes, dus ik kon een aantal schetsen maken. Hierboven een tekening die ik al voor de officiële start van de dag maakte.

After all formalities were done, I went to the city center. I just sat down at almost the first bench I saw to draw these very old shops and houses.

Na alle plichtplegingen ging ik naar het centrum van Middelburg. Ik ging op (vrijwel) het eerste het beste bankje zitten om deze oude winkels en huizen te tekenen.

A quick sketch before I went to a Winsor & Newton workshop about water colours. I learned a lot about pigments, washings, paper and brushes – I have to check the materials I have been using for years to see if I can make some adjustments.

Een snelle schets voordat ik meedeed aan een workshop van Winsor & Newton over aquarelverf. Ik leerde er veel over pigmenten, wassingen, papier en penselen – ik zal de materialen die ik al jaren gebruik nog eens aan een kritische blik onderwerpen.

It was a very, very nice day. I was very lucky to cooperate with Middelburg urban sketcher Christien van Driel for the organisation of this Sketch Day: she was decisive and flexible and had everything under control. Thank you Christien (and Tom)!

Het was een prachtige dag! Ik heb met veel plezier samengewerkt met de Middelburgse urban sketcher Christien van Driel: ze was daadkrachtig en flexibel en had alles onder controle. Dank je wel, Christien (en Tom)!

More of my Middelburg sketches: click here. – Meer schetsen van mij uit Middelburg sketches: click here.

Best paid drawing ever – Bestbetaalde tekening ooit

Best paid drawing ever – Bestbetaalde tekening ooit

Yesterday, I went to the Prinses Máxima Centrum again, to make drawings for the children that are treated there for cancer. For D., I made a drawing of Mickey Mouse. She paid me with… five airplanes. I said I could do with one, but she insisted and threw four more planes in my bag. It is my guess that my drawing must be the best paid drawing ever – and I think I am the only illustrator with his own air fleet. For four years old S. I drew his favourite animal (which turned out to be a Pokémon), and in exchange he drew my favourite animal, a squirrel.

Gisteren ging ik weer naar het Prinses Máxima Centrum, om er tekeningen te maken voor de kinderen die er voor kanker worden behandeld. Voor D. maakte ik een tekening van Mickey Mouse. Ze betaalde me met… vijf vliegtuigen. Ik zei dat één vliegtuig voldoende was, maar ze drong aan en gooide er nog vier extra in mijn tas. Ik denk dat mijn tekening hiermee de bestbetaalde tekening ooit is – en ik denk dat ik de enige illustrator ben met zijn eigen luchtvloot. Voor de vierjarige S. tekende ik zijn lievelingsdier (het bleek een Pokémon te zijn), en in ruil daarvoor tekende hij mijn favoriete dier, een eekhoorn.

Holiday/Vakantie (2/2) – France/Frankrijk

Holiday/Vakantie (2/2) – France/Frankrijk

This is the second part of my holiday report in drawings – the french part. Visiting a city with your family, you don’t have too much time to sketch – you have to be fast. Above, you see a quick watercolour sketch made during a coffee break in Colmar.

Dit is het tweede deel van mijn vakantieverslag in tekeningen – het Franse deel. Als je een stad bezoekt met je gezin, heb je mar weining tijd om te tekenen – je moet snel zijn. Hierboven zie je een snelle aquarelschets die ik maakte tijdens een koffiepauze.

I had a little more time for this sketch, drawn from a restaurant terrace. Colmar is certainly a city that deserves another visit.

Voor deze schets, getekend vanaf een restaurantterras, had ik wat meer tijd. Colmar verdient nog eens een bezoek.

When we arrived in Strasbourg, the weather was cold, windy and wet. Branches of a willow tree scratched the sides of our mobile home at night, making creepy sounds (think of nails on a chalk board). The next morning, those creepy branches looked very sweet.

Toen we in Straatsburg aankwamen was het koud, winderig en nat. ‘s Nachts krasten wilgentakken langs de wanden van onze camper, wat een akelig geluid maakte (denk aan nagels op een schoolbord). De volgende dag zagen die akelige takken er heel braaf uit.

During the day, I had only time for a quick sketch, but at the end of the day I walked back to the city (Strasbourg), close to our camping site. This one took a while to draw – a crossing on the Rue de Molsheim.

Gedurende de dag had ik slechts tijd voor een snelle schets, maar aan het eind van de dag liep ik nog even terug de stad (Straatsburg) in, in de buurt van de camping. Deze tekening kostte me behoorlijk wat tijd – een kruispunt op de Rue de Molsheim.

Holiday/Vakantie (1/2) – Germany/Duitsland

Holiday/Vakantie (1/2) – Germany/Duitsland

Last week, we went on vacation in Germany and France. Today I will post some sketches made in Germany. Above, you see the impressive Schönburg Castle at Oberwesel.

Afgelopen week gingen we op vakantie in Duitsland en Frankrijk. Vandaag post ik wat tekeningen die ik maakte in Duitsland. Hierboven zie je het indrukwekkende Kasteel Schönburg in Oberwesel.

During the week, the weather was a bit unstable. I started this sketch of a very old house in Oberwesel under a weak sun, but I had to hurry to escape a thunderstorm. I could keep my drawing dry, but not myself.

In onze vakantieweek was het weer nogal wisselvallig. Ik begon aan deze tekening onder een zwak zonnetje, maar moest me haasten om te ontkomen aan een zware regenbui. De tekening hield ik droog, mezelf niet.

Next, we visited the Europapark in Rust. Waiting lines were short, so I could only make a very quick watercolour sketch of one of the rollercoasters, circling in and around glass towers.

Vervolgens gingen we naar het Europapark in Rust. De wachtrijen waren kort, dus ik kon alleen een heel snelle schets maken van één van de achtbanen, die in en om glazen torens cirkelt.

After a few days in France, we stayed in Germany again on our way home. We stayed at Zell, on the borders of the river Mosel. On my sketch you can only see a part of our great view

Na een paar dagen in Frankrijk te zijn geweest, stonden we op de terugweg weer in Duitsland, in Zell aan de Moezel. Op mijn schets zie je slechts een deel van ons prachtige uitzicht.

Some sketches

Some sketches

Here are sketches I shared on Facebook, but I forgot to post them on my blog. Above, you see the impressive bell tower of Cunera Church in Rhenen; below a view on the ‘Blob’ and the ‘White Lady’ in Eindhoven. And at the bottom, a quick sketch of the dazzling ‘ball roof’ or ‘balloon roof’ of Utrecht Central Station.

Hier zijn schetsen die ik al deelde op Facebook, maar nog vergeten was te posten in mijn blog. Boven zie je de indrukwekkende kerktoren van de Cunerakerk in Rhenen; hieronder zie je een uitzicht op de ‘Blob’ en de ‘Witte Dame’ in Eindhoven. Helemaal onderaan een snelle schets van het duizelingwekkende ‘ballendak’ of ‘ballonnendak’ bij het Centraal Station van Utrecht.

Present yourself – Presenteer jezelf

Present yourself – Presenteer jezelf

A ‘conversation plate’ about different ways to present yourself (or a subject).

Een praatplaat over verschillende manieren van ‘presenteren’, van jezelf of van een onderwerp/thema.

Van Zanten

Van Zanten

A Van Zanten comic for the economist magazine ESB, about ‘unfitness to work’. My translation: 1) Woman: Unfitness for work is an illness of modern times. Who is fit to sit behind a desk the whole day? Or to deliver parcels? 2) Woman: Biologically, we are still prehistoric man: fit to pick up nuts and to pick berries. We strayed off much too far. 3) VZ: That prehistoric man only became thirty-something years old. 4) Woman: Exactly. Ageing of the population and pensions are also illnesses of modern times.

Een Van Zanten-strip voor het economische tijdschrift ESB, deze keer over arbeidsongeschiktheid.

Trainspotting – Treinen kijken

Trainspotting – Treinen kijken

Yesterday, I went to the Railway Museum in Utrecht, joining the Utrecht Urban Sketchers. Magnificent machines everywhere, so it wasn’t hard to find some good subjects to draw.

Gisteren ging ik naar het Nederlands Spoorwegmuseum in Utrecht, samen met de Utrecht Urban Sketchers. Overal fantastische machines, dus het was niet moeilijk om onderwerpen te vinden om te tekenen.

Thanks to Kitty & Richard for organising so many interesting sketch events – I wish I could join you more often.

Kitty & Richard, bedankt voor het organiseren van zo veel interessante schetsbijeenkomsten – ik wou dat ik er vaker bij kon zijn!

Joe Jackson

Joe Jackson

Yesterday, my wife and I went to a concert of Joe Jackson in Utrecht. While the audience has been growing old and gray, Joe Jackson was as energetic as ever.

Gisteren gingen mijn vrouw en ik naar een concert van Joe Jackson in Utrecht. Het publiek wordt oud en grijs, maar Joe Jackson was net zo energiek als altijd.

Medemblik

Medemblik

This is a steam driven pump, used to pump water from ships that were hit by bombs during the second wold war. It was built in 1940 and it is the only remaining machine of this kind in the world. I drew it last Saturday, during a Sketch Day of Urban Sketchers Nederland, at the Stoommachinemuseum (Steam Engine Museum) in Medemblik. Below, you see another steam engine (called ‘Koos’) and some pictures form an ‘urban sketching workshop’ I taught to eight enthusiastic children.

Hierboven zie je een stoomaangedreven pomp, die gebruikt werd om water uit schepen te pompen die door bommen werden getroffen in de Tweede Wereldoorlog. Hij werd gebouwd in 1940 en dit is de enige overgebleven machine in zijn soort in de wereld. Ik tekende hem afgelopen zaterdag tijdens een schetsdag van Urban Sketchers Nederland, in het Stoommachinemuseum in Medemblik. Hieronder zie je nog een andere machine (hij heet ‘Koos’) en daaronder een paar foto’s van een ‘urban sketching workshop’ die ik gaf aan acht enthousiaste kinderen.

A machine called Koos – Een machine met de naam Koos
Pictures of my workshop/Foto’s van mijn workshop (foto’s: Ruud Otten/Harry de Bles)
Prices & Value – Prijzen & waarde

Prices & Value – Prijzen & waarde

Black&white illustrations for lessons about ‘prices’ and ‘value’.

Zwartwit illustraties voor lessen over ‘prijzen’ en ‘waarde’.

Van Zanten

Van Zanten

A Van Zanten comic for the economist magazine ESB, this time about ‘costs of raw materials’. My translation: 1) Environmental damage caused by extraction and production of raw materials, is invisible in product prices. I took a look at my clothes. 2) Acryl or fleece: fossil sources, plastic fibres in enviroment; Cotton: high water usage, lots of pesticides and chemicals are used; Wool: lots of farmland used, use of chemicals during processing; Polyester: fossil sources, use of chemicals, plastic fibres in environment; Leather: use of chemicals during processing. 3) Fortunately, the underwear I wear is organic, from a renewable source – my own garden.

Een Van Zanten-strip voor het economische maandblad ESB, deze keer over de (soms onzichtbare) kosten van grondstoffen.

Het Nut

Het Nut

These are two premises of Het Nut in Beesd, both very beautiful locations for meetings, training, events and workshops. I was very much impressed also by the interior: a comfortable crossing of businesslike and homely styles. Below, you can see a map I made to show parking facilities near the buildings.

Dit zijn de twee panden van Het Nut in Beesd, twee prachtige locaties voor vergaderingen, cursussen, evenementen en workshop. Ik was ook erg onder de indruk van de inrichting: een comfortabele kruising van zakelijk en huiselijk. Hieronder zie je een plattegrond die ik maakte om de parkeergelegenheden in de buurt te laten zien.

Riddeck & Rota

Riddeck & Rota

I have been working on illustrations for lessons german, called Zugspitze. One part of the lessons is a series of radio plays about inspector Riddeck and his clever assistant Rota. The investigations of Riddeck and Rota always take place on touristic spots in Germany: Berlin, the Oktoberfesten in München or Neuschwanstein Castle. Above, you see a movie-poster like drawing for the book cover (with a Berlin skyline), below you see some illustrations from the various stories.

Ik maak al een tijdje illustraties voor de Duitse taalmethode Zugspitze. Een deel van deze methode bestaat uit een serie hoorspelen rond inspecteur Riddeck en zijn pientere assistente Rota. De onderzoeken van Riddeck en Rota spelen zich af op toeristische trekpleisters in Duitsland, zoals Berlijn, de Oktoberfesten in München of op het Slot Neuschwanstein. Hierboven zie je de filmposter-achtige tekening voor het boekomslag (met een Berlijnse skyline), hieronder enkele illustraties uit de verschillende verhalen.

Prinses Máxima Centrum

Prinses Máxima Centrum

As you might know, I go to the Prinses Máxima Centrum (the national center for treatment of children with cancer) every two weeks, to make drawings for the children. I meet children that surprise me with their joy of life and their resilience. Yesterday, I met N. for a second time. When I make a drawing, I always start with a quick pencil sketch that I show to the children for ‘approval’. The first time I made a drawing for N., I didn’t know she has a very bad eyesight (she has a tumor affecting the optic nerve). She approved my sketch, and only when I finished the drawing and she put her nose on the paper to see it, I realised that she couldn’t have seen my sketch at all. N. is an aerospace enthusiastic, she is a huge fan of dutch astronaut André Kuipers and she loves the rocket from the Tintin comics (the subject of my firts drawing). Yesterday, I drew my version of the ISS, the International Space Station, the holiday destination of her dreams.

Zoals jullie misschien weten, bezoek ik elke twee weken het Prinses Máxima Centrum (het nationale centrum voor onderzoek naar en behandeling van kinderen met kanker), om tekeningen te maken voor de kinderen. Ik kom daar kinderen tegen die me verrassen door hun levenslust en hun veerkracht. Gisteren zag ik N. voor de tweede keer. Als ik een tekening maak, begin ik eerst met een snelle schets in potlood, die ik de kinderen laat zien ‘ter goedkeuring’. De eerste keer dat ik tekende voor N., wist ik niet dat zij slecht ziet (ze heeft een tumor die de werking van de oogzenuw aantast). Ze keurde de schets goed, en pas toen ik de tekening klaar had en ze hem vlak voor haar neus hield om hem te kunnen bekijken, realiseerde ik me dat ze niets van mijn schets had kunnen zien. N. is een ruimtevaartenthousiasteling, ze is een grote fan van André Kuipers en ze is dol op de raket uit Kuifje (het onderwerp van mijn eerste tekening). Gisteren tekende ik voor haar mijn versie van het ISS, het internationale ruimtestation, haar gedroomde vakantiebestemming.

Vaticaan – Vatican

Vaticaan – Vatican

Today in the Vatican, a Sexual Abuse Summit begins.

Vandaag begint in het Vaticaan een top over seksueel misbruik binnen de kerk.

Van Zanten

Van Zanten

A Van Zanten comic for the economist magazine ESB, about ‘circular economy’. My translation : 1) I have asked my cartoonist to take a step towards a circular economy. That won’t be easy. 2) The ink I am drawn with cannot be re-used. The paper? We don’t take the Nightwacth apart to kake socks of its canvas, he said. 3) But he made the effort to read through nine years of ESBs. 4) No joke was good enough for a re-run.

Een Van Zanten-strip voor het economische blad ESB, over ‘circulaire economie’.

Model

Model

A model taking a typical 21st century pose during our life drawing session yesterday.

Een model neemt een typisch 21ste eeuwse pose aan tijdens onze modeltekenavond.

Page 1 of 52 1 2 3 4 5 ... Last →