It is a very, very long time since I posted a ‘Making of’ on my blog. Now the picture book ‘Kun jij dit?’ is in bookstores, I think it is nice to look back on how we made it. I will show the ‘making of’ the pages 8 and 9 of the book. Siem the turtle wants to play with monkey, snake and lion, but he cannot do what they can. He is being bullied. On pages 8-9, lion asks Siem if he can creep in, and all of a sudden he surprises Siem with a huge roar. Siem walks away sad, while the others are making fun of him.

Het is heel, heel lang geleden dat ik een ‘Making of’ geplaatst heb op mijn blog. Nu ‘Kun jij dit?’ in de winkels ligt, is het leuk om eens terug te kijken hoe we het gemaakt hebben. Ik ga het ontstaan van het boek laten zien aan de hand van de pagina’s 8 en 9. Siem de schildpad wil meespelen met aap, slang en leeuw, maar hij kan niet wat zij kunnen. Hij wordt geplaagd. Op de pagina’s 8 en 9 vraagt leeuw of Siem kan sluipen, maar verrast hem dan met een enorme brul. Siem loopt verdrietig weg terwijl de andere dieren hem uitlachen.

Annemarie Muysert-Baars wrote the basic idea for the story. We talked the story over and then I made a story-board of 28 pages: the very first version of ‘Kun jij dit?’ in images. And what do we see? There was no lion in the story yet! The final page 8 is lacking… the story jumps from the current page 7 to page 9 (without a lion).

Annemarie Muysert-Baars schreef het basisidee van het verhaal. Dat hebben we besproken en daarna ben ik het verhaal gaan indelen in 28 pagina’s: de allereerste versie van ‘Kun jij dit?’ in plaatjes. En wat zien we? Er was nog geen leeuw in het verhaal! De uiteindelijke pagina 8 zit er niet tussen… We gingen van de huidige pagina 7 meteen naar pagina 9 (zonder leeuw)!

In a new version of the story, there appears a… tiger!

In een nieuwe versie van het verhaal is er ineens een… tijger!

In the next version, we still have a tiger. We imagined that the tiger creeps in first (we wanted children to move with the animals in the book), and then roars! And our turtle wasn’t called Siem yet, but Lucas. You see: making ‘Kun jij dit?’ was a step-by-step process. After each stage Annemarie and I looked at the result, sometimes we left the story alone for a while and then we tried to improve it a little by little.

In de volgende stap is het nog steeds een tijger. We hebben er nu bij bedacht dat de tijger eerst sluipt (we willen dat kinderen gaan meebewegen met het boek) en dan pas brult. En ons schildpad heette nog niet Siem, maar Lucas. Je ziet: het maken van ‘Kun jij dit?’ ging stap voor stap. Na elke stap bekeken Annemarie en ik het resultaat, lieten het soms een tijdje liggen en probeerden het dan weer iets beter te maken.

Finally: the tiger has become a lion. We wanted an african animal – not that our book is one hundred percent biologically correct, but still. You will also notice, if you read dutch, that we continued to make text changes.

Eindelijk: de tijger is een leeuw geworden. We wilden een Afrikaans dier – niet dat ons boek biologisch honderd procent hoeft te kloppen, maar toch. Je ziet ook wel dat we aanpassingen in de tekst bleven maken.

Up to now, we worked with tiny, quickly made drawings, until the story was ready. From then, the drawing work on a larger size begins. I made pencil sketches, trying to express the emotions of the characters as good as possible in their faces and in their poses. The roaring lion was hard to capture…

Tot nog toe werkten we met hele kleine, snelle tekeningetjes, totdat het verhaal klaar was. Vanaf dan begon het tekenwerk op groter formaat. Ik maakte potloodschetsen en proberde de emoties van de figuren zo goed mogelijk uit te drukken in hun gezichten en hun houdingen. De brullende leeuw was lastig…

When Annemarie and I were satisfied with the pencil sketches, I made the drawings in ink. Characters and background were drawn separately – which is easier for the next stage: colouring the images on the computer.

Toen Annemarie en ik tevreden waren over de potloodschetsen, maakte ik de tekeningen in inkt. De figuren en de achtergrond werden los van elkaar getekend – dat is handiger voor de volgende stap: het kleuren van de tekeningen op de computer.


This is the picture of page 9. On my computer, the image consists of several layers: background, characters, the grasses in the foreground – all separate layers. So I can move parts of the image until everything is in the exact right place. At the very end of the process, I added the butterflies – a very late idea of Annemarie and me! Finally, the drawings are put in the graphic design of the book. Everything ready? Then it can go to the printer.

Dit is de tekening van pagina 9. Op de computer bestaat zo’n tekening uit verschillende lagen: de achtergrond, de figuren, het gras op de voorgrond – allemaal aparte laagjes. Zo kan ik ze nog een beetje verschuiven ten opzichte van elkaar totdat alles helemaal goed staat. Helemaal op het laatst kwamen er nog vlinders bij – dat was een heel laat ideetje van Annemarie en mij! De tekeningen werden ten slotte in de vormgeving van het boek geplaatst. Alles klaar? Dan kan het naar de drukker.