In this final episode of my holiday report we will go to sea. Strangely enough, the sea itself is almost completely lacking on my sketches.

In deze laatste aflevering van mijn vakantieverslag gaan we naar zee. Vreemd genoeg is de zee zelf vrijwel afwezig op mijn schetsen.

The tidal harbour of Dartmouth. I liked the two harbour towns of Brixham and Dartmouth very much. Maybe I liked Brixham a little more, because it is less polished than Dartmoor, but I had no time to make a decent sketch there.

De getijdenhaven van Dartmoor. Ik vond de twee havenstadjes Brixham en Dartmoor erg mooi. Misschien vond ik Brixham leuker omdat het minder opgepoetst was, maar daar had ik te weinig tijd voor een goede tekening.

A little detour back into the land to visit friends who were staying at Castle Cary. I managed to make this drawing there while it rained. How English!

Een kleine omweg landinwaarts om vrienden te bezoeken die op vakantie waren in Castle Cary. Het lukte me om deze tekening te maken in de regen – hoe Engels!

Back to sea: Brighton. This drawing was made very close to our camp site. The strange steel structure is the remains of a gas storage tank. I hope they will conserve it as a monument, because I can imagine real estate developers are having their eyes set at the premium location.

Terug naar zee: Brighton. Deze tekening maakte ik ook weer idcht bij de camping. Het vreemde stalen ding is een overblijfsel van een oude gasopslag. Ik hoop dat ze het kunnen bewaren als monument, want ik kan me voorstellen dat projectontwikkelaars hun ogen hebben laten vallen op deze locatie.

Another drawing made in Brighton, sitting on the beach.

Nog een tekening uit Brighton, gemaakt vanaf het strand.

My final drawing of this holiday report is this one. I made it on our camp site in Brighton. We had to leave Brighton just before the Love Pride, and pitches on the camp site were decorated more and more with rainbow flags, rainbow fences, rainbow windmills, rainbow chairs… well, with anything that has rainbow colours. From our pitch we could see only a few proud flags.

Mijn laatste tekening van dit verslag. Ik maakte hem op de camping in Brighton. We vertrokken daar net voor het begin van de Brighton Love Pride en plaatsjes op de camping werden meer en meer versierd met regenboogvlaggen, regenbooghekjes, regenboogmolentjes, regenboogstoelen… eigenlijk met alles wat maar regenboogstrepen had. Vanaf ons plekje zagen we alleen een paar trotse vlaggen.

If you want to see even more sketches I made in England, visit this sketchbook page. – Als je nog meer tekeningen uit Engeland wil zien, ga dan naar deze schetsboekpagina.