Yesterday, I made a reportage in drawings during the first day of the ORD2018 (Education Research Days) at the Radboud University in Nijmegen. It was a twelve hours drawing marathon,  almost non-stop. One of my first drawings shows the registration desk, where participants checked in.

Gisteren maakte ik een reportage in tekeningen tijdens de eerste dag van de ORD2018 (Onderwijs Research Dagen) op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het was een twaalf uur lange tekenmarathon, vrijwel zonder onderbrekingen. Op een van de eerste tekeningen zie je de registratiedesk waar de deelnemers incheckten.

In the morning, there were workshops as a pre-program to the actual ORD2018. Here, teachers are discussing ‘motivational teaching’. Blue event bags were everywhere.

In de ochtend waren er een aantal workshops, die voorafgingen aan de eigenlijke ORD2018. Hier wordt ‘motiverend lesgeven’ besproken. De blauwe evenementtassen waren overal.

The main objective was to have an impression of the whole day, in drawings. Here are people standing in line for the lunch buffet.

Het belangrijkste doel was om een impressie van de hele dag te krijgen, in tekeningen. Hier staan de deelnemers in de rij voor het lunchbuffet.

One of the objectives of the day was to show different ways of working in workshops. We made a selection of workshops – ending up with many drawings of people behind tables anyway. In the session shown above, participants discussed education problems, while being observed by experts. I left the workshop halfway, so I cannot tell what has been done with these observations.

Een van de doelen van de dag was om verschillende werkvormen te laten zien. We maakten een keuze uit workshops… om uiteindelijk toch heel veel tekeningen te hebben van mensen achter tafels. In de workshop op de tekening hierboven bespraken deelnemers een onderwijsprobleem, terwijl ze door experts werden geobserveerd. Ik verliet de workshop halverwege, dus ik kan niet vertellen hoe deze observaties later zijn gebruikt.

The reception at the end of the first day of the ORD2018. In the background, you can see screens where my drawing were shown.

De receptie aan het eind van de eerste dag van de oRD2018. In de achtergrond de borden waarop mijn tekeningen te zien waren.

Sometimes, people ask me what I can make in one day. Well, this is an overview of my drawings from 13 june.

Soms vragen mensen me wat ik op een dag kan maken. Hierboven een overzicht van alle tekeningen die ik maakte op 13 juni.